Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 2, 2016

Отиди най-горе

Най-горе

Добре дошли на еnterprise.bg – специализирано онлайн списание за мениджмънт и системи за управление на бизнеса. Тук можете да намерите практически решения на проблемите на съвременните компании, съвети и добри практики от топ мениджъри, както и обективна и навременна информация за събитията и тенденциите в българската бизнес среда.

AG Capital инвестира 10 млн. лева в голям офис проект

30/06/2016 |

Общо 10 милиона евро ше инвестира AG Capital в строителството на втора фаза на един от най-значимите офис проекти Полиграфия бизнес център. Стойността на целия проект се очаква да достигне 50 млн. лева след реализацията му на пазара. Това каза на пресконференция Сергей Койнов, изпълнителен директо рна Полиграфия офис център.  Повече

През 2015 г. по Програмата за селските райони са изплатени 1,3 млрд. лева

28/06/2016 |

През 2015 г. са изплатени над 1,343 млрд. лв. по 22 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 година, сочи годишният отчет на Държавен фонд „Земеделие”, приет от Министерския съвет.

През миналата година са подписани 1043 договора по седем мерки за подпомагане от Програмата. 501 млн. лв. са разплатени по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”. По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” са изплатени 108 млн. лв. и 264 млн. лв. – по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.

Отворени са приеми по три подмерки от новия програмен период – 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”. Общият брой на подадените проекти е 6614, а подписаните договори към края на 2015 г. са 22.

В Кампания 2015 по схеми и мерки, администрирани по линия на директните плащания, са приети над 115 400 заявления. През 2015 г. преведените субсидии за директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1,3 млрд. лв. Националните доплащания към директните плащания са на стойност 201 млн. лв.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2015 г. възлизат на 100 млн. лв., от които 73 млн. лв. са от ЕФГЗ, а останалите – национален бюджет.

По 10 мерки от програма „Рибарство“ 2007-2013 са извършени плащания в размер на 47 млн. лв. От тях 32 млн. лв. са от Европейския фонд „Рибарство”, а останалите са съфинансиране от националния бюджет.

По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2015 г. са постъпили плащания в размер на 45 млн. лв., от които главницата е 44 млн. лв., а лихвените плащания – над 1,5 млн. лв. Събраните суми са над 235% от очакваните постъпления, съгласно погасителните планове на кредитите.

През отчетния период са погасени 282 кредита и са отпуснати 204 нови на стойност 22 млн. лв. Администрираният кредитен портфейл към края на 2015 г. е от 607 кредита с остатъчен дълг от 68 млн. лв. През миналата година са изплатени 122 378 508 лв. по 37 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 25 147 земеделски стопани.

ДФЗ преведе 1 млн.лева на млади земеделски стопани

27/06/2016 |

Държавен фонд „Земеделие“ преведе в края на миналата седмица близо 1 млн. лева по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Подпомагане получават близо 3 000 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2015 и са отбелязали участие по МЗС. Повече

Как софтуерът ни помага да посрещнем Европейските изисквания за фасилити мениджмънт?

27/06/2016 |

Kогато говорим за стандарти, често изпитваме първоначална съпротива, изтъквайки доводите, че описаните процеси и норми звучат добре на хартия, но са далеч от практическата реалност. Трябва да признаем, обаче, че с развитието на всеки един стандарт, той все повече се доближава до реалните проблеми на сектора и предлага механизми за тяхното преодоляване.

Повече

Обратната връзка води до успешно осъществяване на целите*

27/06/2016 |

Мениджърите често се оплакват от своите служители: „Аз им казвам какво да направят, но те просто не го правят.” Много причини могат да породят подобно изказване, но съществува един критичен момент и той е, че служителите често не получават достатъчно обратна връзка за осъществяването на своите цели.

Лидерската роля предполага поставянето на критерии пред служителите за постигане на техните цели. Служителят трябва да е информиран за това къде постига целите си и къде не. Даването на обратна връзка е една възможност да се подпомогне постигането на целта и да се повиши удовлетворението на служителя от неговото представяне.

Съвременното определение на обратна връзка е „Двупосочна комуникация, която осигурява информация относно представянето и повишава чувството на удовлетвореност.” Ефективният лидер използва диалога на обратната връзка, за да:

  • подкрепи факторите, които помагат на служителите при постигането на целите им
  • адресира и пренасочи факторите, които играят ролята на бариери при постигането на целите
  • предоговори самите цели, параметрите около тях или методите, използвани за тяхното постигане.

Мениджърът трябва да бъде подготвен по време на диалога за даване на обратна връзка и да има обща представа за препоръките, които ще даде, но и трябва да бъде гъвкав и да може да промени подхода си, в случай че по време на диалога се наложи друго, по-подходящо решение. Ефектът идва от използването на последователен, логичен подход или процес на осъществяване на обратната връзка.

Последователният процес на обратна връзка води до постигане на целите

Обратната връзка е основен механизъм, чрез който мениджърът може да насочи, мотивира или предоговори поведението и целите на служителите. За много мениджъри това е най-трудният момент от тяхната работа, затова научаването и използването на последователен процес на обратна връзка, води до комфорт в провеждането на диалога и гарантира постигане на високи резултати.

Можете да опитате прилагането на следващите пет стъпки, на кратко наречени „READS” по абревиатурата на английското им значение (Reinforce – Подкрепете, Explore – Изследвайте, Assess – Преценете, Decide – Решете, Seek – Тъсете.)

Първа стъпка: Подкрепете добрите намерения:

Демонстрирайте добри намерения по време на целия разговор, използвайки подхода печеля-печелиш:

  • Започнете с отварящо изказване, което обяснява общата цел на срещата и ползите от нейното провеждане.
  • Покажете интерес към нуждите на служителя.
  • Задавайте целенасочени въпроси, за да предразположите служителя да развие своята гледна точка.
  • Споделете открито Вашата гледна точка.
  • Работете със служителя до постигането на взаимно приемливо решение.
  • Покажете честно и почтено отношение.

Втора стъпка: Изследвайте удовлетворението от представянето…

* Тeкстът е предоставен от Wilson Learning Bulgaria

Цялата статия може да намерите в новия брой на сп. Enterprise.

Консолидираните приходи на „Монбат” АД падат

27/06/2016 |

През месец май дружеството „Монбат” АД и компаниите от групата му отбелязват спад на консолидираните нетни приходи от продажби в размер на 15 919 000 лв. или 3.4% на годишна база и 2 692 000 лв. или 49.8% годишен ръст на печалбата преди облагане с данъци. Това сочат актуалните данни на производителя на акумулатори, публикувани чрез БФБ-София. Повече

“Бяла карта” навлиза на пазарите в Македония и Румъния

24/06/2016 |

Българската компания Аксес Файнанс планира навлизане на пазарите в Македония и Румъния с международния си бранд AXI. Това стана ясно на пресконференция, на която Цветан Кръстев, управител на компанията, предлагаща „Бяла Карта“, разказа за плановете за експанзия. Повече

Все повече дружества ще дават дивиденти

20/06/2016 |

Дружeството „Химимпорт” АД предлага да разпредели брутен дивидент от 0.045 лв. за една обикновена акция от печалбата си за 2015 г. Това става ясно от материалите към поканата за общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 27 юли тази година. Компанията предлага още да бъде изплатен 0.1998 лв. гарантиран дивидент по привилегированите й акции. Повече

„Екоинвест Холдинг” АД ще увеличава капитала си 4 пъти

20/06/2016 |

Дружеството „Екоинвест Холдинг” АД възнамерява да увеличи капитала си 4 пъти, като общото събрание на акционерите е приело предложението на ръководството на козлодуйското дружество за издаване на нови акции. Това става ясно от протокола, обявен чрез БФБ-София. Повече

Създадоха Държавна агенция “Електронно управление”

16/06/2016 |

Парламентът одобри създаването на Държавна агенция “Електронно управление” и Държавно предприятие “Единен системен оператор” с приемането на второ четене промени в Закона за електронното управление. Повече