Общи условия за ползване

Информация за Администратора

Чл. 1 (1) Настоящите условия за ползване ("Условия") уреждат отношенията между "ЕН ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ" ООД , дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 204212276, седалище на адрес: гр. София, п.к. 1387, р-н Връбница, ж.к. Обеля,ул. ул. 13-та, № 8 (наричан по-долу "Администратор"), от една страна, и всяко лице (наричан по-долу "Потребител"), което извършва покупка чрез сайта enterprise.bg (наричан по-долу "Уебсайт"), и наричани общо "Страните". Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези Условия. Условията могат да се променят и в тази връзка приложимите Условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на Уебсайта.

(2) Данни за контакт:

Телефон за контакт: 02/ 983 58 89;

Мобилен телефон: +359 898 487 912

Електронна поща: reklama@enterprise.bg

Характеристики на платформата.

Чл. 2 Потребителите в платформата, на платформата - https://enterprise.bg/ имат възможност за следното:

 • Да се запознават с интересуващата ги информация чрез статиите, публикувани на сайта;
 • Да извършват електронни изявления към Администратора чрез данни за контакт, изложени в платформата;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата - https://enterprise.bg/;
 • Да споделя статии, новини и друго информационно съдържание в своите социални мрежи, посредством съответните бутони.
 • Да се абонират за имейл бюлетин посредством съответната форма;
 • Да заявяват реклама чрез позициониране на банер, видео или публикация, съгласно ценовата листа достъпна тук

Основни понятия

Чл. 3 По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • "Потребител" - всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на enterprise.bg;
 • "Услуга/и" на сайта включват:
  • достъп до предоставяните чрез уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта/;
  • Получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта/приложението.
 • "Злонамерени атаки на трети лица" - действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, както и, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.
 • "Директен маркетинг" - ефективна форма на комуникация, чрез която се изгражда доверие с определена група от хора, което позволява обръщане лично към всеки един от тях, а по този начин създаване емоционален маркетинг. Чрез този канал на комуникация се предлага възможност за прецизно сегментиране на определена целева група.
 • "Уебсайт"/ "сайт" - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • "Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Например такива са: собствено име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес номер на картата за самоличност, данни за местоположение, адрес на интернет протокол (IP).
 • "Авторско право" - всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.

Права и задължения на Потребителите.

Чл. 4 (1) Потребителят има следните права:

 1. Да преглежда и използва съдържанието в сайта за лични (нетърговски цели) Потребителят няма право да разпространява или да публикува от свое име, без да посочва първоизточника и без изричното изразено писмено съгласие на Администратора материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.
 2. Да се абонира за имейл бюлетин;
 3. Да заявява платена реклама на своята дейност, съгласно ценовата политика на Администратора
 4. Да осъществява контакт с Администратора при необходимост или наличие на възникнал проблем с използването на сайта

(2) Потребителят има следните задължения:

 1. Да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия;
 2. Да не публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни, както и да не всяко друго действие което може да се квалифицира като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;
 3. Да не използва търговската марка на Администратора. Потребителят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта;
 4. Да не копира, възпроизвежда.

Защита на личните данни

Чл. 5 (1) Правата на потребителите са съобразени с действащото законодателство и по-специално Закона за защита на потребителите и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. Нашата Политика за поверителност, определя условията, при които обработваме всички лични данни, които събираме от Вас, или които ни предоставяте.

(2) Информация за надзорен орган:

Име

Комисия за защита на потребителите

Адрес

1000 гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет. 3, 4 и 6,

Телефон

02 / 980 25 24, 0700 111 22

Уебсайт

www.kzp.bg

Авторски права

Чл. 6 Авторските права върху произведенията на публицистиката, каквито са статиите на уебсайта, изображенията и видео материали, които са дело на "ЕН ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ" ООД, принадлежат на дружеството.

Чл. 7 (1) Правото за възпроизвеждане и разпространение на вече създадените произведения принадлежи на "ЕН ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ" ООД.

(2) Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на сайта. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт изисква писмено разрешение от Администратора. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора

Чл. 8 Само "ЕН ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ" ООД има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведенията.

Чл. 9 (1) Потребителят потвърждава и се съгласява, че цялата търговска репутация и ползи, произтичащи от уеб сайта ще възникват и принадлежат на Администратора и Потребителят няма да има каквито и да било права и/или претенции в това отношение.

(2) Потребителят потвърждава и се съгласява, че не притежава, няма и не може да предявява претенции по отношение на каквито и да било права на интелектуална собственост върху уеб сайта.

Отговорност на търговеца.

Чл. 10 Администраторът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Чл. 11 (1) Администраторът не носи отговорност за субективните възприятия, които отделните потребители могат да имат във връзка с интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията на уебсайта.

(2) Администраторът полага всички усилия за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Администраторът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл.12 Администраторът не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

Чл. 13 Уебсайтът съдържа препратки към други уебсайтове и Администраторът не носи отговорност за последствията от предоставянето на информация от страна на потребителите при употребата на тези други уебсайтове.

Реклами

Чл. 14 Администраторът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели и/или рекламни агенции.

Чл. 15 (1) Администраторът си запазва правото при предоставяне на услугите да поставя на вниманието на потребителите реклами, банери, платени публикации.

(2) Рекламодателите са единствено отговорни за рекламите, които се публикуват в уебсайта - enterprise.bg.

Преходни и заключителни разпоредби.

Чл. 16 (1) В случай на актуализация на настоящите Общи условия, ние ще уведомим потребителите за настъпилите промени чрез публикация на видно място в уебсайта.

(2) Актуализираните Общи условия имат действие за потребителите, ако:

 1. след изричното уведомяване от Администратора, Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 2. след публикуването им на сайта в платформата, Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля или
 3. Потребителя изрично се съгласи с тях;

Чл. 17 (1) Тези Общи условия за са предмет на българското законодателство.

(2) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция, определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

(3) Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП (ЗПЦСЦУПС), процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

Настоящите общи условия са приети на 01.11.2022 г.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.