ЕС е на финалната права с правилата за неформалната заетост и работещите през платформи

ЕС е на финалната права с правилата за неформалната заетост и работещите през платформи

Евродепутатите одобриха нови правила, насочени към подобряване на условията на труд на работещите през платформи.

Новите правила, договорени от Парламента и Съвета през февруари и приети с 554 гласа "за", 56 "против" и 24 "въздържал се", имат за цел да гарантират, че трудовият статус на работниците през платформи е класифициран правилно, и да коригират фиктивната самостоятелна заетост. Те също така регулират за първи път в ЕС използването на алгоритми на работното място.

Трудов статус

С новия закон се въвежда презумпция за трудово правоотношение (за разлика от самостоятелната заетост), която се задейства, когато са налице факти, сочещи контрол и ръководство съгласно националното право и колективните трудови договори и като се взема предвид съдебната практика на ЕС.

Директивата задължава държавите от ЕС да установят оборима законова презумпция за заетост на национално равнище с цел коригиране на дисбаланса на силите между цифровата трудова платформа и лицето, извършващо работа през платформа. Тежестта на доказване се носи от платформата, което означава, че тя трябва да докаже, че няма трудово правоотношение.

Нови правила за алгоритмичното управление

Новите правила гарантират, че лице, извършващо работа през платформа, не може да бъде уволнено въз основа на решение, взето от алгоритъм или автоматизирана система за вземане на решения. Вместо това цифровите трудови платформи трябва да гарантират човешки надзор върху важните решения, които засягат пряко лицата, извършващи работа през платформа.

Прозрачност и защита на данните

С директивата се въвеждат правила, които защитават по-стриктно данните на работещите през платформи. На цифровите трудови платформи ще бъде забранено да обработват определени видове лични данни, като например данни за емоционалното или психологическото състояние и личните убеждения на дадено лице.

Следващи стъпки

Договореният текст трябва да бъде официално приет и от Съвета. След публикуването му в Официален вестник на ЕС държавите членки ще разполагат с 2 години, за да включат разпоредбите на директивата в националното си законодателство.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.