Имигрантите се ползват със същите здравни и социални права като българите

sn8

Гражданите на трети страни със статут на дългосрочно или постоянно пребиваващи имат право и задължение да се осигуряват, за да ползват съответните здравни услуги

В рамките на проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" бяха представени социалните права на имигрантите в България. Мария Касърова, директор на Дирекция "Международни спогодби" в Националния осигурителен институт, информира в ефира на Дрик радио за основните права и задължения на имигрантите за осигуряване.

Лицата, които вече са получили разрешение за работа в България, е важно да знаят, че те имат същите социални права, както всички български граждани. Българското законодателство, уреждащо държавното обществено осигуряване, не поставя абсолютно никакви пречки или условия. „Имигрантите имат същите задължение по отношение на осигуряването и могат да ползват същите права по българското законодателство", коментира Мария Касърова.

България има сключени и двустранни международни договори за социална сигурност с редица страни, като Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Израел, Република Корея, Молдова, Украйна и Русия. Тези договори уреждат правата както на българските граждани в съответната държава, така и на гражданите от тази държава, пребиваващи в България. По силата на двустранните споразумения, гражданите на трети страни могат да се ползват от принципа на сумиране на трудовия стаж. „Когато лицето навърши възрастта за пенсиониране, която се изисква у нас, НСИ прибавя към българския осигурителен стаж и натрупания в съответната държава", поясни Мария Касърова. „Същият човек има правото да иска пенсия и от родината си, която също е длъжна да сумира и българския стаж - така той ще получи две пенсии", допълни тя.

Другата полза на двустранните международни договори е, че дори един ден имигрантът да се върне в родината си, той ще може да ползва същите права - например, ако вече е получил българска пенсия, тя ще се изнася в страната му и той няма да я загуби.

По отношение на здравното осигуряване, гражданите на трети страни със статут на дългосрочно или постоянно пребиваващи имат право и задължение да се осигуряват, за да ползват съответните здравни услуги.

За проекта

Проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ЕООД и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни. Общата стойност на проекта е 79 967,47 лева и се изпълнява за период от 5 месеца. Основната му цел е да информира за правата на имигрантите у нас чрез провеждане на мащабна кампания и да спомогне за по-добрата им интеграция.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.