Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 24, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

БНБ ще изчислява по нов начин индекса за овърнайт депозитите

БНБ ще изчислява по нов начин индекса за овърнайт депозитите
Miglena Ivanova

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение да преустанови от 1 юли изчисляването на справочния индекс „ЛЕОНИА“ и прие Методика за изчисляване на индекса за сключените сделки с овърнайт депозити в български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“.

От централната банка съобщиха, че индексът „ЛЕОНИА Плюс“ ще замени индекса „ЛЕОНИА“ като база за изчисляване на основния лихвен процент (ОЛП) от 1 юли 2017 г., като измененията в методиката за определяне на основната лихва, ще отразят използването на новия индекс.

От БНБ уточняват, че датата на влизане в сила на измененията в методиката е съобразена с периода на прилагане на законната лихва за полугодие и датата на обявяването ѝ на 1 януари и на 1 юли на съответната година.

Централната банка ще продължи да обявява ОЛП по досега установения ред, посочват от централната банка.

Новият индекс „ЛЕОНИА Плюс“ се отличава от „ЛЕОНИА“ по по-широкия обхват от доставчици на данни, в който ще се включват всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на чуждестранни банки в страната.

Променен е подходът при отразяване на дните, в които няма сключени сделки – когато в даден работен ден на междубанковия пазар няма сключени сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ ще публикува стойността на индекса „ЛЕОНИА Плюс” като неналичен, означено с „n/a“, а не както досега, чрез публикуване на стойността на индекса от предходния работен ден.

Описаните промени имат за цел да осигурят максимално широка представителност и надеждност на индекса „ЛЕОНИА Плюс“, аргументират се от централната банка.

Ръководството на БНБ обяви, че от 1 юли 2018 г. централната банка няма да изчислява и публикува справочните индекси „СОФИБИД“ и „СОФИБОР“.

Решението се взема във връзка с прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове.

Съгласно Регламента след 1 януари 2018 г. бенчмарковете следва да се изготвят от лицензирани или регистрирани администратори от Европейския съюз или от трета държава, включени в регистър, поддържан от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Посочената дата на прекратяване на изчисляването на индексите „СОФИБИД“ и „СОФИБОР“ е съобразена с чл. 57 и 58 от Регламента, с които са приети съответни изменения в Директива 2008/48/ЕС за договорите за потребителски кредити и в Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители, като се изисква държавите-членки да съобразят законодателствата си с тези промени в срок до 1 юли 2018 г.

Добави коментар