Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 22, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Светлана Боянова: Време е да погледнем отвъд 2020 г.

Светлана Боянова: Време е да погледнем отвъд 2020 г.
Alexandra Fileva

Какво означава иновации в селското стопанство? Светлана Боянова, председател на института за агростратегии и иновации, отговаря на този и още много въпроси.

Г-жо Боянова, какво означава иновации в селското стопанство? Един въпрос, на който сигурно много производители нямат ясен отговор.

Чисто теоретично иновация е разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт, стока или услуга, нов процес, нов маркетингов или организационен метод, организация на работното място или външни връзки и всички те трябва да водят до повишаване на ефективността – икономическа, социална или екологична. По-важно е да се каже обаче как европейската политика в земедели- ето подкрепя иновации в този вид. Защото Европейският съюз казва, че това е идея, внедрена в практиката с успех. Европейският фонд за развитие на селските райони подкрепя иновации, наречени интерактивни, т.е. от самото начало на разработване на идеята до нейното внедряване в практиката да участват земеделски стопанин в сътрудничество с един или няколко субекта.

По кои програми се финансират иновациите в земеделието в рамките на ЕС?

 Има 9 различни програми, които подкрепят иновациите в агросектора. Три от тях саb регионални, т.е. всяка държава – членка заявява, че ще финансира инвестициите в страната си в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Едната е Европейския фонд за развитие на селските райони, другата е Европейския социален фонд и третата е в рамките на Европейския фонд за регионално развитие. Програмите, които действат на европейско ниво са Хоризонт 2020, Eurostars, COSME, Erasmus, Life+. За съжалениеповечето наши предприемачи дори не са ги чували, не се знае и не се говори за тях. В рамките на Програма за развитие на селските райони имаме подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”, от мярка 16 „Сътрудничество“, за която, благодарение на Института за агростратегии и иновации и неговите информационни кампании, вече се говори все повече.

 Какви са условията, за да се кандидатства за иновации по мярка 16.1 на ПРСР?

В рамките на Европейския съюз беше създадено т.нар. Европейско партньорство за иновации (EIP). В частта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост действа EIP-AGRI, като идеята му е да бъде внедрен иновативен продукт, технология или процес, който да доведе до печалба в рамките на стопанството или предприятието. За целта обаче е необходимо да има партньорство между няколко субекта – задължително един земеделски стопанин и представител на научен институт или висше учебно заведение, с акредитации в сферата на селското или горското стопанство, биотехнологиите, хранителните технологии или науки за земята, консултант, ИТ специалист, НПО, представители на Национална селска мрежа, съветници от съветническата служба и т.н. Те сформират т.нар. оперативни иновативни групи, които могат да кандидатстват за подкрепа на иновациите по ПРСР.

Така сформираната оперативна иновативна група се явява бенефициент по ПРСР. Тя трябва да изготви иновативен проект, да го опише и да го представи за одобрение. Ако проектът бъде одобрен, идеята трябва да бъде разработена, внедрена и да има резултат в рамките на 5 години. Проблемът обаче е, че държавата няма разработена рамка, нито приоритети за иновационните проекти, които ще финансира. МЗХ трябва да каже – отваряме мярка 16.1, но искаме иновативни проекти, които, например, да решават въпроса с късите вериги на доставка. Тогава на ход идват всякакви ИТ решения, които могат да влязат в помощ на директните доставки – платформи за продажба, проследяемост на продукта и други. Може да определим приоритетни проекти, които решават например, проблеми в сферата на животновъдството, или за напояване. Затова е важно да се каже, ще бъдат финансирани тези иновативни проекти, които отговарят на приоритета на държавата.

Цялото интервю можете да прочетете в новия брой на сп. Enterprise, посветен на земделския сектор. 

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.