Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

ЕК предлага надзорът над банките в ЕС да се затегне още

ЕК предлага надзорът над банките в ЕС да се затегне още
Miglena Ivanova

Европейската комисия (ЕК) предлага по-нататъшно засилване на надзора върху финансовите институции в Европейския съюз (ЕС) с цел по-успешна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.  

Независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с изпирането на пари, скорошни случаи на изпиране на пари в банки в ЕС дадоха повод за тревоги и подсказаха, че тези правила не винаги се следят и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС. Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки, посочват от пресслужбата на ЕК.

Поради това, като част от по-общите усилия за завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, Комисията предлага да бъде изменен Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на Европейския банков орган в надзора върху финансовия сектор за борба с изпирането на пари.

Това е част от общата стратегия за укрепване на нормативната уредба на ЕС за пруденциален надзор върху финансовите институции и надзор върху финансовите институции за борба с изпирането на пари, която Комисията излага в свое съобщение. Тези мерки ще допринесат за насърчаване на почтеността на финансовата система на ЕС, за осигуряване на финансова стабилност и за защита от финансови престъпления.

Засилване на ролята на Европейския банков орган  

Комисията предлага правомощията за борба с изпирането на пари по отношение на финансовия сектор да бъдат съсредоточени в рамките на Европейския банков орган и неговите пълномощия да бъдат подсилени, с цел да се гарантира извършването на ефективен и последователен надзор от страна на всички съответни органи по отношение на риска от изпиране на пари, както и сътрудничеството и обменът на информация между съответните компетентни органи.

Измененият регламент:

  • ще гарантира че нарушенията на правилата за борба с изпирането на пари се разследват последователно: ЕБО ще може да изисква от националните надзорни органи за борба с изпирането на пари да разследват предполагаеми тежки нарушения и евентуално да предприемат целенасочени действия, като например санкции;

  • ще предвижда, че националните надзорни органи за борба с изпирането на пари се съобразяват с правилата на ЕС в тази област и си сътрудничат по подходящ начин с органите за пруденциален надзор. Съществуващите правомощия на ЕБО ще бъдат подсилени, така че в краен случай, когато националните органи не предприемат действия, ЕБО да може да приема решения, чиито непосредствени адресати са отделни оператори от финансовия сектор;

  • ще подобри качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска;

  • ще направи възможно събирането на информация относно рисковете и тенденциите във връзка с борбата с изпирането на пари и ще насърчи обмена на такава информация между националните надзорни органи (т.нар. центрове за данни);

  • ще улесни сътрудничеството с държави извън ЕС по презгранични случаи;

  • ще създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с изпирането на пари.

Пълноценно използване на съществуващите инструменти за надзор 

Освен това Комисията представя стратегия за подобряване на обмена на информация и сътрудничеството между органите за пруденциален надзор и органите за борба с изпирането на пари. Тя приканва европейските надзорни органи, и по-специално ЕБО, да приемат насоки, които подпомагат органите за пруденциален надзор да включват аспектите на борбата с изпирането на пари в различните си инструменти и да осигурят сближаване на надзора.

Комисията също така приканва Европейската централна банка най-късно до 10 януари 2019 г. да сключи с надзорните органи за борба с изпирането на пари многостранен меморандум за разбирателство по обмена на информация, както се изисква и от Петата директива относно борбата с изпирането на пари.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.