Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 16, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бюджетният излишък се очаква да достигне 1,744 млрд. лева към края на юни

Бюджетният излишък се очаква да достигне 1,744 млрд. лева към края на юни
Miglena Ivanova

Бюджетният излишък за първите шест месеца на годината се очаква да достигне 1,744 млрд. лева на касова основа, показват предварителните оценки на Министерството на финансите.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към полугодието на 2016 г. основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава.

Приходите и помощите по КФП към юни 2017 г. се очаква да бъдат в размер на малко под 17,49 млрд. лева, което е малко над 49% от планираното за годината. Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на България в бюджета на ЕС, се очаква да бъдат в размер на почти 15,74 млрд. лева, което е 42,8% от годишния разчет.

Нарастването спрямо същия период на предходната година е главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г., поясняват от ведомството.

Вноската в бюджета на ЕС, изплатена от България към юни, възлиза на 488,3 млн. лева, отчитат от Министерството на финансите.

Окончателните данни на ведомството показват, че към края на май бюджетният излишък възлиза на малко над 1,68 млрд. лева. Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1,7 млрд. лева и дефицит по европейските средства в размер на 23,7 млн. лева.

Постъпилите приходи са 14,716 млрд. лева, от които данъчните постъпления са почти 12,2 млрд. лева.

Приходите от преки данъци възлизат на 2,42 млрд. лева, а от косвени – 5,88 млрд. лева.

Преходите от ДДС към края на май са в размер на малко под 4 млрд. лева, като се увеличават на годишна база с 222,9 млн. лв. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.05.2017 г. е 67,7 млн. лева.

Приходите от акцизи са в размер на 1,84 млрд. лева, а от мита – 78,1 млн. лева.

Неданъчните приходи са в размер на 1,98 млрд. лева.

Разходите към края на май са в размер на 13,033 млрд. лева, от които нелихвените разходи са 12,247 млрд. лева, а за лихви – 421,7 млн. лева.

Вноската в бюджета на ЕС, изплатена към края на май, е 363,7 млн. лева.

Фискалният резерв е в размер на 12,8 млрд. лева.

Добави коментар