Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Спад на бизнес климата в последния месец на годината

Спад на бизнес климата в последния месец на годината
Petya Dimitrova

През декември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.1 пункта спрямо месец ноември в резултат на по-неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно, показват данни на Националния статистически институт. 

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се повишава с 2.4 пункта в сравнение с ноември, което се дължи на леко подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца са благоприятни, което обаче не е съпроводено с намерение за допълнително наемане на персонал. Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 58.4 и 28.1% от предприемачите

През декември съставният показател „бизнес климат в строителството” спада с 8.2 пункта поради по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде несигурната  икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и финансовите проблеми, като през последния месец се регистрира намаление на негативното влияние на първия от тях .

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 4.6 пункта спрямо ноември, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на дейността в отрасъла, като през декември се наблюдава засилване на неблагоприятното въздействие на първите два фактора .

През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се увеличава с 2.4 пункта поради по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче няма да бъде съпроводено с допълнително наемане на персонал. Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша.

Добави коментар