Бизнес климатът в България се влошава през октомври заради песимизма в три ключови сектора от икономиката

Бизнес климатът в България се влошава през октомври заради песимизма в три ключови сектора от икономиката

През октомври 2023 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.7 пункта спрямо предходния месец (от 24.7% на 22%), отчитат от Националния статистически институт (НСИ). Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато в сектора на услугите е регистрирано увеличение.

Бизнес климатът в промишлеността се понижава с 1.7 пункта (от 25.2% на 23.5%) в резултат на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Същевременно през периода юли-октомври 2023 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 5.3 на 5.6. Средното натоварване на мощностите нараства с 0.7 пункта и достига 76.2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг на мощности.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила. Последната анкета отчита засилване на негативното влияние на факторите "недостатъчно търсене от страната" и "недостатъчно търсене от чужбина".

По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През октомври съставният бизнес климатък в строителството намалява с 4.6 пункта (от 24.7% на 20.1%), което се дължи на резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение в следващата половин година се очаква намаление на новите поръчки, което ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план.

Основните фактори, ограничаващи дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното им въздействие.

Относно продажните цени в строителството мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно спада със 7.5 пункта (от 35.2% на 27.7%) в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са резервирани.

Най-сериозното затруднение за развитието на бизнеса продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочена от 62.1% от предприятията. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени 24.8% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

През октомври съставният бизнес климатът в сектора на услугите нараства с 1.8 пункта (от 13.3% на 15.1%, което се дължи на позитивните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги са неблагоприятни.

Основните проблеми за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като спрямо септември се наблюдава засилване на негативното им влияние.

Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат известно увеличение през следващите три месеца.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.