ЕП иска продуктите в ЕС да станат по-устойчиви, ЕК ще стимулира кръговата икономика в автомобилния сектор

ЕП иска продуктите в ЕС да станат по-устойчиви, ЕК ще стимулира кръговата икономика в автомобилния сектор

Европейският парламент (ЕП) прие позицията си за започване на преговори с правителствата на страните от Европейския съюз (ЕС) по нов закон, който цели да направи продуктите в ЕС по-устойчиви.

Членовете на ЕП приеха с 473 гласа "за", 110 гласа "против" и 69 гласа "въздържал се" доклад, изготвен от комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), относно преразглеждането на законодателната рамка на ЕС за екодизайн за производството на устойчиви продукти.

В мандата си за преговори членовете на ЕП засилват мерките, предложени от Европейската комисия (ЕК) за гарантиране на по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и по-добра информираност на потребителите, посочва се в съобщение на Парламента.

Жизненият цикъл на даден продукт не следва да се ограничава чрез характеристиките на неговия дизайн. Актуализациите на софтуера, консумативите (напр. мастилени касети, електрически крушки, филтри за кафе), резервни части и аксесоари също трябва да бъдат на разположение за подходящ период от време.

Ще бъде създаден нов "продуктов паспорт", който ще съдържа точна и актуална информация, за да се повиши прозрачността и да се даде възможност на потребителите да правят информиран избор за своите покупки.

В текста се отправя искане към Европейската комисия (ЕК) да даде приоритет на определянето на изисквания за устойчивост за редица продуктови групи при изготвянето на предстоящите мерки за екопроектиране, като желязо, стомана, алуминий, текстил, мебели, автомобилни гуми, перилни и почистващи препарати, бои, смазочни материали и химикали.

Евродепутатите също така настояват за налагането на конкретна забрана за унищожаване на непродадени текстилни изделия и електрическо и електронно оборудване.

Европейският парламент е готов да започне преговори с правителствата на държавите-членки на ЕС относно окончателната форма на закона.

Междувременно ЕК предложи мерки за стимулиране на кръговата икономика в автомобилния сектор, които обхващат дизайна, производството и третирането на излезлите от употреба превозни средства.

Очаква се предложените действия да генерират нетни приходи в размер на 1.8 милиарда евро до 2035 г., като се създадат допълнителни работни места и се увеличат потоците от приходи за сектора за управление и рециклиране на отпадъците, изчисляват от Комисията.

Освен това те ще допринесат за подобряване на пътната безопасност в трети държави чрез предотвратяване на износа на негодни за движение превозни средства и намаляване на вредното замърсяване и рисковете за здравето в държавите, които внасят употребявани превозни средства от ЕС.

Очаква се автомобилният сектор да се превърне в най-големият потребител на суровини от изключителна важност, използвани в постоянни магнити на електродвигатели за електрическо задвижване в Европа. Повишаването на устойчивостта на ЕС срещу смущения във веригата на доставки и намаляването на зависимостта му от вноса на суровини от изключителна важност е от ключово значение за прехода към превозни средства с нулеви емисии.

За да се улесни преходът на сектора, Комисията преразгледа съществуващото законодателство и предлага единен регламент, който се съсредоточава върху няколко ключови елемента за подобряване на качеството при проектирането, събирането и рециклирането.

Предложението на Комисията за регламент относно изискванията за кръговост при проектирането на превозни средства и относно управлението на излезлите от употреба превозни средства ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета на ЕС в рамките на обикновената законодателна процедура.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.