Бизнес климатът се влошава през май

Бизнес климатът се влошава през май

През май 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.7 пункта в сравнение с април в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 0.8 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

През май съставният показател "бизнес климат в строителството" спада с 3.6 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им за получените нови поръчки през последния месец също са негативни, което е съпроводено и с по-песимистични очаквания за строителната активност през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 2.2 пункта, което се дължи на резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са неблагоприятни.

През май съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 4.3 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.