Икономическата несигурност спира бизнес иновациите, сочи проучване на БТПП

stop

Липсата на финансиране, несигурността в икономически план и тежестта на административните процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност” са основните пречки за осъществяването на иновации. Това показва проведено от БТПП през м. юни 2013 г. проучване сред членовете на Палатата за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите. Спрямо миналата година не се наблюдава подобрение в ситуацията. Същите  проблеми са посочени от фирмите и в проучване на БТПП, проведено 2012 година.

Източниците за иновативни решения са университетите и научните институти, но почти половината от предприятията (45%) не смятат, че в близките 3-5 години ще възложат на тях разработката на нов продукт, показват данните от новото изледване на иновативните нагласи. Спада делът на фирмите, възнамеряващи да възложат разработването на нов продукт - от 51% за 2012 г. на 35%. Намеренията на бизнеса за сътрудничество с образователни структури се изразяват най-вече в наемането на стажанти (при 82% от фирмите) и организирането на обучения (при 70%). Спрямо миналата година се наблюдава повишаване на дела на фирмите, които възнамеряват да наемат стажанти (с 15%).

Едва 23% от предприемачите заявяват, че могат самостоятелно да реализират дейности в областта на иновациите. 37%  посочват като най-предпочитана форма за иновационна дейност партньорство с други фирми и университети, 26% - с чуждестранни фирми.

Недостатъчната информираност на бизнеса за научните разработки, както и слабата активност на университетите са двете основни бариери пред сътрудничество бизнес-наука, показват още резултатите от проучването.

Конкурентният натиск налага предприятията да мислят за внедряване на иновации, за да оцелеят на пазара. Голям дял от фирмите (над 80%) имат намерения в близките години за  производство на нови продукти или усъвършестване на съществуващите.

Основните препоръки, които имат фирмите за управлението на двата фонда – Националния иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания”, са за повече прозрачност и ефективност. Към новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,  членовете на БТПП имат принципни препоръки за намаляване на административната тежест при процедурите, повишаване на административния капацитет и съкращаване на сроковете за оценяване на проектите.

Имайки предвид ограниченията за редица производства и дейности при Оперативна програма „Конкурентоспособност”, която е източник за финансиране на иновативни проекти, предприемачите поставят под особено внимание необходимостта при новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” да се даде възможност за участие на всички производствени сектори или дейности. Представителите на бизнеса настояват и за ясна правна уредба и недопускане на тълкуване от администрацията; подобряване на административния капацитет на управляващия орган; включване като допустими разходи тези за управлението на спечелен проект.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.