Бизнесът страда от дефицит на квалифициран персонал

732365_business_meeting

Наличието на диплома за степен на образование не винаги е доказателство за достатъчно знания и умения за успешна реализация на трудовия пазар.  Освен това, тенденцията за разминаване между потребностите на икономиката и кадрите, излизащи от средните и висши училища се задълбочава с годините.  Най-трудно българските фирми намират за своята дейност квалифицирани работници (79%), оперативни ръководители (72%), мениджъри (64%). По-лесно се намира нискоквалифициран персонал, като бизнеса не изпитва големи затруднения и с назначаването на административни служители, юристи, финансисти и специалисти по персонала.

Това са част от изводите от анкетно проучване, проведено от Българската стопанска камара (БСК) в рамките на проект, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Резултатите от проекта ще бъдат използвани в процеса по изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по сектори и региони.

На първо място, предприятията търсят персонал със средно или специално образование, след което се нареждат висшистите – бакалаври и магистри. Най-малко търсени са притежателите на докторска степен и кандидатите за работа с основно образование, става ясно от отговорите на участвалите в проучването мениджъри и специалисти по управление на човешки ресурси.

Става ясно, че изискваните умения от персонала стават все по-разнообразни, като често наученото в училище или университета се оказва недостатъчно.  Като изключим специфичните професионални умения, които са много важни за 66% от анкетираните, ориентация към качество и грижа за клиента (62%) и работа с инструменти, техника и технология (55%), анкетираните извеждат с голям процент на важност и умения като: комуникативност, справяне с проблеми, принос към екипния успех, непрекъснато учене и усъвършенстване със степен на важност между 35 и 50%.

Според мениджърите, главните причини за трудното намиране на персонал са отлив на младите хора от техническите специалности (44% от предприятията са посочили този отговор), разминаване между търсене и предлагане на пазара на труда (41%), несъответствие на образователните стандарти, учебно съдържание и програми с потребностите на бизнеса (39%), физически недостиг и застаряване на работната сила (35%), формално провеждане на учебните стажове и практики (35%) и ниско качество на професионалното и висше образование (34%).  Съществува и проблема с напускането на страната от младите и висококвалифицирани специалисти.

Завършващите средно професионално образование не са достатъчно подготвени за работа като квалифицирани работници (43%), специалисти (39%), работници по поддръжка (35%), оператори на машини и съоръжения (33%), смятат още анкетираните.  По думите им, по-добре квалифицирани са кадрите за административен персонал (38%).

Най-добра оценка за подготовката във ВУЗ е дадена на IT специалистите – 54% от компаниите считат, че са добре подготвени; административните служители – 52% ; финансисти – 41%; търговци – 36%.  Дефицит в знанията има за всички позиции, като най-голям е при оперативните специалисти и технолозите, квалифицираните работници и мениджърите.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.