HR има ключова роля в реализирането на КСО политиките на бизнеса

HR има ключова роля в реализирането на КСО политиките на бизнеса

През последните години все повече се набляга на корпоративната социална отговорност (КСО), която се отнася до етичните и социалните отговорности на компаниите към обществото и околната среда чрез изграждане на ангажираност на общността.

В резултат на това човешките ресурси (HR) имат решаваща роля в процеса да гарантират, че инициативите за КСО са интегрирани в операциите и културата на организацията, пише thehrdigest.com.

Ролята на HR в КСО

Човешките ресурси играят критична роля в интегрирането на инициативите за КСО в културата и операциите на организацията.

HR разработва програми и политики за КСО, като си сътрудничи с други отдели за разработване и прилагане на политики и програми, които са в съответствие с ценностите и мисията на организацията. Това включва политики, свързани с устойчивост, въздействие върху околната среда, разнообразие и приобщаване и ангажираност на общността.

HR може да гарантира, че практиките за наемане на организацията са в съответствие с нейните цели за КСО. Това включва наемане на хора, които споделят ценностите на организацията и имат страст към инициативите за КСО.

HR може да ангажира служителите в инициативи за КСО чрез създаване на възможности за доброволчество, организиране на благотворителни събития и насърчаване на екологично устойчиви практики.

Практиките в областта на човешките ресурси могат да включват разработване на програми за обучение и развитие, които обучават служителите относно инициативите за КСО и ги насърчават да се включат в усилията на организацията за КСО.

HR може да гарантира, че усилията на организацията в областта на КСО се съобщават ефективно на всички заинтересовани страни, включително служители, клиенти, инвеститори и общността като цяло.

Отделът разработва и показатели за измерване на въздействието на КСО инициативите върху организацията и докладва за напредъка на заинтересованите страни.

Ролята на човешките ресурси в КСО е критична поради няколко причини:

Съгласуване с организационните ценности: Участието на HR в инициативи за КСО гарантира, че ценностите и мисията на организацията са в съответствие с нейните цели.

Привличане и задържане на таланти: служителите днес са все по-загрижени за социалното и екологичното въздействие на тяхната работа и компанията като цяло. Чрез ангажиране на служителите в инициативи за КСО човешките ресурси привличат и задържат най-добрите таланти, които споделят ценностите на организацията.

Репутация и брандиране: Инициативите за КСО могат да подобрят репутацията на организацията и имиджа на марката, които стават все по-важни в днешната бизнес среда.

Съответствие със законите: Много инициативи за КСО се ръководят от законови изисквания. HR може да гарантира, че организацията е в съответствие със съответните разпоредби, свързани с КСО, като опазване на околната среда и разнообразие и включване.

Примери за ролята на човешките ресурси в КСО

IKEA има силен ангажимент към устойчивостта, а HR играе решаваща роля в прилагането на инициативи за устойчивост. HR отговаря за набирането и обучението на служители относно практиките за устойчивост. Компанията е внедрила програма за насърчаване на служителите да използват обществен транспорт или велосипеди, за да стигнат до работа.

Starbucks има силен ангажимент към многообразието и включването, а HR играе критична роля в прилагането на тези инициативи. HR отговаря за обучението на служителите относно практиките за многообразие и включване, като са внедрени програми за насърчаване на разнообразието и включване в практиките за наемане и повишаване.

Coca-Cola има силен ангажимент за участие на общността, а отделът по човешки ресурси играе критична роля в прилагането на тези инициативи. HR отговаря за организирането на възможности за доброволчески инициативи за служителите и има внедрени програми за подкрепа на образователни и здравни инициативи в общностите, в които компанията оперира.

HR има критична роля в това да гарантира, че инициативите за КСО са интегрирани в културата и операциите на организацията. Чрез разработване на политики и програми за КСО, ангажиране на служители, съгласуване на практиките за наемане с целите на КСО, разработване на програми за обучение и развитие, ефективна комуникация и отчитане на напредъка HR може да помогне за гарантиране на успеха на организацията в постигането на целите на КСО и подобряване на ангажираността на общността.

Искате ли да научите повече за добрите КСО практики? На 16 май в Интерпред-София ще се проведе конференцията "Корпоративна социална отговорност 2023: Преход към устойчиви бизнес модели", организирана от сп. Enterprise. Вижте подробности за програмата и лекторите на събитието на неговия сайт

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.