ЕС предлага да създаде собствена мрежа за сателитен интернет

ЕС предлага да създаде собствена мрежа за сателитен интернет

ЕС осъществява амбициите си в областта на космическото пространство, като внася две инициативи — предложение за регламент за базирана в космоса сигурна свързаност и съвместно съобщение относно подхода на ЕС към управлението на космическия трафик (УКТ).

Космическите технологии са незаменими за облекчаване на всекидневието ни, тъй като допринасят за цифрово, екологично и устойчиво бъдеще за нашата планета. Като значима космическа сила, космическата програма на ЕС вече предоставя ценни данни и услуги за широк спектър от ежедневни приложения, например в подкрепа на транспорта, земеделието, реакцията при кризи или борбата с изменението на климата. Предвид новите предизвикателства и засилената международна конкуренция обаче, космическата политика на ЕС трябва постоянно да се развива и да се адаптира, ако искаме да продължим да се възползваме свободно от предимствата, които космическото пространството носи.

Базирана в космоса сигурна свързаност

Европейската комисия представя амбициозен план за базирана в космоса сигурна комуникационна система на ЕС, която:

- гарантира дългосрочното наличие на непрекъснат достъп в световен мащаб до сигурни и рентабилни спътникови съобщителни услуги. Тя ще подкрепя защитата на критичните инфраструктури, наблюдението, външните действия, управлението на кризи и приложенията от жизнена важност за икономиката, сигурността и отбраната на държавите членки;

- позволява осигуряването на търговски услуги от частния сектор, които да улеснят достъпа до модерни, надеждни и бързи връзки за граждани и предприятия в Европа, като включат и мъртвите зони в комуникацията и гарантират съгласуваност между държавите членки. Това е една от целите на предложеното цифрово десетилетие до 2030. Системата ще осигури също така свързаност в географски райони от стратегически интерес, например Африка и Арктика, като част от стратегията на ЕС за Глобален портал.

Както нуждите на правителствените потребители, така и решенията за спътникови комуникации се променят бързо. Базираната в космоса сигурна комуникационна система на ЕС има за цел да отговори на тези нарастващи и променящи се нужди и ще включва и най-новите квантови комуникационни технологии за сигурно криптиране. Те ще се основават на разработването на иновативни и революционни технологии и на приноса на екосистемата "Ново космическо пространство".

Общите разходи се оценяват на 6 милиарда евро. Финансовият принос на Съюза за програмата от 2022 до 2027 г. е в размер на 2,4 милиарда евро по текущи цени. Ще бъде осигурено финансиране от различни източници на публичния сектор (бюджет на ЕС, държави членки, вноски на Европейската космическа агенция (ЕКА) и инвестиции от частния сектор. Тази инициатива ще повиши допълнително конкурентоспособността на космическата промишленост на ЕС, тъй като развитието на нова инфраструктура ще осигури брутна добавена стойност (БДС) в размер на 17—24 милиарда евро и допълнителни работни места в космическата промишленост на ЕС, а ще настъпят и още положителни странични ефекти върху икономиката, тъй като секторите надолу по веригата ще използват иновативните услуги за свързаност. Гражданите също ще се възползват от технологичните предимства, надеждността и оперативната ефективност на такива спътникови комуникационни услуги, които осигуряват високоскоростни интернет връзки в целия ЕС.

Управление на космическия трафик

С експоненциалното увеличение на броя на спътниците в орбита, предизвикано от нови разработки в областта на ракетите носители за многократна употреба, малките спътници и частните инициативи в космическото пространство, устойчивостта и безопасността на космическите активи на ЕС и държавите членки са изложени на сериозен риск. От огромно значение е да се защити дългосрочната жизнеспособност на космическите дейности, като се гарантира, че космосът остава безопасна, сигурна и устойчива среда. Това превръща управлението на космическия трафик в приоритетен въпрос на публичната политика, което изисква ЕС да действа незабавно, колективно и многостранно, ако искаме да гарантираме безопасно, сигурно и устойчиво използване на космическото пространство за идните поколения.

В този контекст съвместното съобщение установява подход на ЕС към управлението на космическия трафик. Целта е да се разработят конкретни инициативи, включително операции и законодателство, които да насърчават безопасното, сигурно и устойчиво използване на космическото пространство, като същевременно запазват стратегическата автономност на ЕС и конкурентоспособността на неговата промишленост.

Подходът на ЕС е съсредоточен върху четири елемента: оценка на гражданските и военните изисквания и въздействия на УКТ за ЕС; укрепване на нашата технологична способност за откриване и проследяване на космически апарати и космически отпадъци; създаване на подходящата нормативна и законодателна рамка; установяване на международни партньорства в областта на управлението на космическия трафик и сътрудничество на многостранно равнище.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.