Първи опит за програма „Иновации и конкурентоспособност”

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020 г.), която ще наследи все още действащата европрограма за бизнеса, ще бъде разделена на три приоритетни оси: „Иновации и предприемачество“, „Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност“ и „Финансови инструменти“. Това предвижда първоначалният вариант на програмата, публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Проектодокументът излезе месец след доста закъснялото първо заседание на Работната група по програмата, което се проведе на 26 април. Тогава предложения от ведомствените експерти първи вариант беше подложен на сериозни критики от заинтересованите страни, като се чуха и опасения, че новата програма за бизнеса може да стартира със значително забавяне. Сценарий, добре познат ни от оперативна програма „Конкурентоспособност”, която реално стартира близо две години след началото на предходния програмен период (2007-2013 г.).

В отговор на новите изисквания на ЕС за финансовата рамка 2014-2020 г., програма  „Иновации и конкурентоспособност“ ще се базира на стратегическия подход за интелигентна специализация и ще бъде насочена към секторите, генериращи растеж. Това означава, оперативната програма ще трябва да е съобразена със задължителната за всички страни членки Иновационна стратегия за интелигентна специализация, отразяваща спецификите и потенциалните силни области за развитие на отделните икономики. Оказва се, че МИЕТ готви паралелно двата документа, като стратегията, намираща се още във фаза работен проект, е публикувана на сайта на икономическото ведомство.

Специално внимание в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е отделено на експортно ориентираните сектори, сред които са информационните и комуникационните технологии, електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене и компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески индустрии, здравен туризъм. Целта е да бъде осигурена таргетирана подкрепа за сектори, генериращи по-висока добавена стойност на производствата, тъй като в момента основно място в българската експортна листа заемат материалите и нискотехнологичните стоки – съответно 44% и 27%.

Във фокуса на работния вариант на новата оперативна програма очаквано са схемите за финансов инженеринг, които се радват на по-голям интерес сред бизнеса, тъй като работата с финансови посредници на базата на пазарни принципи се приема като по-гъвкава и ефективна от тази с грантовите схеми, управлявани от държавата. Револвиращите инструменти са особено силно застъпени в третата ос на програмата, насочена към малките и средни предприятия.

[divider] [/divider]

Ето как изглеждат трите приоритетни оси:

 

Приоритетна ос 1 „Иновации и предприемачество“ ще подкрепя разработването и внедряването на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни малки и средни предприятия. Това може са се постигне  посредством създаване на иновационни паркове, центрове за трасфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) и други.

Приоритетна ос 2 „Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност“ ще бъде насочена към подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.

Приоритетна ос 3 „Финансови инструменти“ адресира ограничения достъп на малките и средните предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно предприемачество. Подкрепата по тази ос ще бъде опосредствана чрез финансови посредници и включва дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.