БНБ препоръчва на банките да подобрят анализа на кредитополучателите

economyyyy

През 2017 г. спрямо пет банки са приложени надзорни мерки, свързани с нарушения на регулаторната надзорна рамка. Спрямо други две банки са отправени надзорни предписания, свързани с отстраняване на слабости в дейността. Това се казва в отчета на Българската народна банка (БНБ) за 2017 г., внесен в Народното събрание.

През миналата година са приключени и започнати общо 14 надзорни инспекции на банки, фокусирани главно върху действащите процеси и системи за управление на конкретни рискове.

Набелязаните мерки и препоръки засягат необходимостта от промени във вътрешните правила за кредитната дейност, подобряване качеството на анализите на кредитоспособността на кредитополучателите, оценката на приеманите обезпечения по кредити и определяне на реалистични срокове за тяхната реализация, се казва в отчета, пише econ.bg.

Във връзка с текущия мониторинг на кредитния риск на някои банки е било препоръчано да актуализират системите за ранно предупреждение като набележат изчерпателно количествени и качествени критерии за разкриване на възникващи проблеми по кредитни експозиции, които да се наблюдават и анализират периодично. Целта е да се предприемат своевременни действия за смекчаване на проявлението на кредитен риск и риск от кредитни концентрации.

Към 31 декември 2017 г. банковата система отчете печалба в размер на 1.150 млрд. лв. като доближи най-високите равнища в исторически план. Общият размер на депозитите на неправителствения сектор достигна 72.4 млрд. лв., отбелязвайки прираст от 6.1% на годишна база. Динамиката на банковия кредит за неправителствения сектор бе възходяща (годишен растеж от 4.7% в края на 2017 г.) и отра зяваше благоприятната макроикономическа среда, плавното понижение на лихвените проценти по кредитите, както и усвояването на средства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, отчита централната банка.

Според резултатите от анкетата за кредитната активност на банките, провеждана от БНБ всяко тримесечие, през 2017 г. търсенетото на кредити и от домакинствата, и от компаниите се увеличи. Причина са нуждите на фирмите от средства за инвестиционни цели и ниските нива на лихвените проценти. Съществен принос е имало и търсенето на средства за закупуване на оборотни средства и запаси, както и за рефинансиране, преструктуриране или предоговаряне на дълг. При домакинствата търсенето на потребителски кредити се е определяло от ниското ниво на лихвените проценти, положителните оценки на потребителите за макроикономическата среда и покупката на стоки за текущо потребление и за дълготрайна употреба.

За по-високото търсене на жилищни кредити са повлияли очакванията за благоприятни перспективи за развитие на пазара на жилища и нарастването на цените им.

Самите банки през годината са смекчили стандартите си за кредитиране на домакинства, докато за предприятията са ги запазили непроменени.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.