Работодатели дискутираха приобщаващата заетост и социалната отговорност на национален форум

Работодатели дискутираха приобщаващата заетост и социалната отговорност на национален форум

На 15 ноември 2023г. в хотел "Експо София" се проведе първият самостоятелен за НАСОР Национален форум на социално отговорните работодатели: Социално отговорен бизнес и приобщаваща заетост. На едно място се събраха над 120 заинтересовани лица, за да дискутират темите, свързани със заетостта, социално отговорното бизнес поведение, социалната икономика и др.

Сп. Enterprise е медиен партньор на събитието.

Във форума участваха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката и индустрията, Агенцията по заетостта, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) , Икономическия и социален съвет (ИСС), общини, социални услуги, социални предприятия и др. Поздравителни адреси бяха отправени от г-жа Деница Сачева, председател на парламентарната комисия по труд, социална и демографска политика към Народно събрание, г-жа Зорница Русинова, председател на ИСС, д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП.

Представен беше и Анализ на икономическия и социален съвет за развитие на заетостта за хората с увреждания в България. Председателят на НАСО, г-н Георги Георгиев, представи конкретни предложения на НАСО и НАСОР за нормативни промени и подобряване на държавната подкрепа към работодателите за развитие на заетостта за хората с увреждания в България

На форума присъстваха голям брой представители на бизнеса и работодателските среди, част от които взеха участие с презентация или изложение, като представиха добрия опит на своята компания в сферата на корпоративната социална отговорност в панела "Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа". Полезен опит споделиха "Леони България", "МакДоналдс", Japan Tobacco International, Yettel, "Мебел Стил", "Работилничка Бисквитките", MairaOils, "Джамба", и др.

В панела взеха участие и представителите на CSR Inovative Solutions, Норвегия - партньори на НАСОР по проект "Изграждане на социално отговорна бизнес среда", които представиха социално отговорните практики на силно развитата по тази тема държава Норвегия.

След официалното откриване на Националния форум се проведе съдържателна и изключително полезна дискусия на тема "Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания". Панелът се модерира от председателя на НАСО г-н Георги Георгиев, който мотивирано представи предложение на НАСОР за нормативни промени и развитие на държавната подкрепа за работодателите за осигуряване на устойчива приобщаваща заетост за хората с увреждания.

Участие с презентации и встъпления в дискусията взеха: г-н Ивелин Георгиев, председател на Национална асоциация на социлано отговорните работодатели; г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност; г-н Ивелин Желязков, член на Икономически и социален съвет; г-н Искрен Ангелов, Директор на дирекция "Политика на пазара на труда", МТСП; г-жа Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел "Интеграция на хората с увреждания", МТСП; г-н Румен Донев, Дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции", МТСП; проф. д-р Георги Йорданов, представител на МТСП; г-жа Тихомира Пелинкова, експерт в Министерство на икономиката и индустрията; г-жа Милена Георгиева, зам.-изпълнителен директор, Агенция по заетостта; г-н Борислав Димитрачков, Зам.-изпълнителен директор, ИАНМСП; г-жа Десислава Кирова, експерт в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия; д-р Милен Врабевски, Посланик на партньорството и успеха на НАСО, председател на Фондация "Българска памет"

В своето изложение председателят на НАСОР г-н Ивелин Георгиев каза: "Създадохме Асоциацията за всички работодатели, отчитайки техния принос да създават среда и условия за развитие на социалната отговорност и подкрепа за хората. Работим, за да осигурим среда на обединение, на мотивация, на партньорство, както между работодателите, така и между тях, държавата и общините. Правим го и с още една цел да осигурим подкрепа за онези хора, които имат нужда от нея, за да могат да работят и живеят достойно, както всички останали хора".

Г-н Георги Георгиев и г-н Ивелин Желязков, като членове на Икономическия и социален съвет, експертно представиха разработения от ИСС "Анализ на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда - мерки, стимули и предизвикателства", целящ да подобри заетостта на хората с увреждания.

Г-н Георги Георгиев сподели, че създаването на НАСОР е част от над 25-годишно развитие на идеите за партньорство, за да се обединят желаещите, можещите и искащите по-добър живот за хората. НАСОР обединява твърде голям брой работодатели и той благодари на всички членове за подкрепата. Ръководстото и екипите на НАСО и НАСОР имат ясна визия и ресурс да работят за по-добрия живот на хората с увреждания и реализацията им на пазара на труда.

Г-жа Тихомира Пелинкова, експерт в Министерство на икономиката и индустрията, коментира, че Министерството подкрепя предприятията в България в усилията им за интегриране на екологичните, социалните, етичните, потребителските и човешките права. "Политиката ни е насочена към МСП, като те са най-чувствителни към днешните изисквания. Мисията ни като институция е да променим облика и управленското мислене на МСП, като възприемат кръговите бизнес модели и КСО като конкурентно предимство", каза тя.

Проф. д-р Георги Йорданов, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, отправи поздравителен адрес от името на Министъра на труда на социалната политика г-жа Иванка Шалапатова.

Д-р Милен Врабевски в своята презентация каза, че е много важно социално отговорният работодател да е способен да възпитава, а не просто да се грижи за група хора, не просто да подава на слабия ръка, а да възпитава от ранна възраст на състрадание, на стремеж за взаимопомощ, усещането на заедност и ефективност всекидневно.

г-н Ивелин Желязков, член на Икономически и социален съвет и представител на АИКБ, прочете поздравителен адрес от името на председателя на Съвета г-жа Зорница Русинова.

Г-н Желязков представи Анализ за състоянието на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда, който съвместно с НАСО работи като докладчик по изготвянето на съдържанието на документа. "Констатирана е голям административна тежест за предприятията, както за социалните, така и за специализираните предприятия. В момента едни и същи документи се представят от работодателите на хора с увреждания на няколко места - идеята е максимално да бъдат облекчени, така ще имат възможността да работят по-лесно с наличния си ресурс". Също така той сподели, че в момента се толерира и подкрепя субсидираната заетост, а е време да се премине в преход от субсидирана в приобщаваща заетост.

Г-н Искрен Ангелов като директор на дирекцията, която отговаря за политиките на пазара на труда в МТСП, сподели, че много малко хора с увреждания са регистрирани в бюрата по труда. От 215 хил. регистрирани хора само 3% са хора с увреждания, които желаят да работят, затова той предложи социалните услуги и услугите за заетостта да са заедно в една отговорна институция. "Наистина трябва да се върви към подкрепена заетост, а относно приобщаващото образование, което е вече факт е добра идея да се говори и за приобщаващо обучение в Центровете за професионално обучение, за да могат да се обучават и в тях хора с увреждания".

Г-жа Любомира Аршинкова, експерт в МТСП, каза че в управленската програма на правителството са заложени няколко законодателни мерки за промяна - от една страна, нов закон за насърчаване на заетостта, от друга страна, преобразуването на АХУ в ДАХУ. "Предстои още една мярка да бъде финализирана до края на годината - Концепция за подобряване на ефективността на политиката за правата на хората с увреждания. Разбирането на ръководството на МТСП е, че мярката "подкрепена/приобщаваща заетост" минава и през експертизата на работоспособността. Трябва дас е фокусираме върху възможностите на хората с увреждания, а не върху това какво не могат", каза г-жа Аршинкова.

Г-н Румен Донев от Дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции" към МТСП представи предложение за нова Директива на Европейския парламент и Съвета, относно надлежната проверка за корпоративната устойчивост и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937. Г-н Донев подчерта, че целта на предложението за Директива е да внесе правна сигурност в рамките на ЕС по отношение на големите стопански субекти относно т.нар. "дължима грижа" най-вече в областите, свързани със спазването на човешките права, опазването на околната среда и биологичното разнообразие. След приемането на Директивата, държавите членки следва да предвиждат наличието на възможност за прекратяване на стопанските отношения в договори, уредени от тяхното законодателство. Това означава, че за да се транспонира Директивата ще се наложат промени в търговското право и сродните му права. Приемането на Директивата ще окаже съществено влияние върху условията за правене на бизнес в държавите членки на ЕС, инвестициите и конкурентоспособността на фирмите, попадащи в нейния обхват, както и ще има отражение върху търговското/дружественото право.

Г-жа Милена Георгиева - зам.изпълнителен директор на Агенция по зетостта, поздрави и заяви, че това е правилният момент за такъв тип форуми, които НАСОР организира - да има диалог и да има наистина търсене на решения. Тя сподели, че "субсидираната заетост вече не работи. Без работодателите, без посредник, нищо не може да направим от Агенцията. От друга страна, самите хора трябва да могат да усетят, че мнението им е важно, за да могат да се изпълняват политиките за заетост и подкрепа. Активно работим с МТСП и вярваме, че промените които ще бъдат внесени в новия закон, ще подпомогнат нашата работа. Изключително важно е да се предостави възможност, но е и изключително важно всеки участник да се почувства достойно в обществото и да има принос в работата."

Г-н Борислав Димитрачков и г-жа Десислава Кирова поздравиха участниците във Форума и представиха дейността на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, както и Националната контактна точка на ОИСР за отговорно бизнес поведение. България прави стъпки да стане пълноправен член на организацията, но трябва да се изпълнят конкретни задачи и цели, свързани с човешките ресурси, опазване на околната среда, конкуренцията, насърчаването на иновациите и др., посочиха те.

В рамките на панела бяха включени и темите за партньорството, отговорностите и опита на социалните услуги в предоставянето на заетост за хората с увреждания с цел тяхната подготовка и мотивиране за трудово участие и социално приобщаване.

Във втората част на форума се състоя дискусия по темата за практическите аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда, с участието на представители на корпоративния сектор, общини, социални предприятия, неправителствените организации, министерства, държавни агенции и др. Представители на НАСОР - членове на екипа по проекта "Изграждане на социално отговорна бизнес среда" с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм, в рамките на който се реализира Националния форум, представиха Анализ за изпълнение на стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2019-2023г.

Модератор на панела беше Евелина Ван Менсел, преподавател по социално предпримачество в Американски университет в България, която към момента е и докторант по Социално предприемчество към Брюкселския свободен университет.

Представители на CSR - Innovative Solutions, Norway, които са партньори по проекта, представиха пред аудиторията добри примери за развитие на КСО и политиките за регулации в Норвегия.

Участие в дискусията с презентация и встъпление в панела взеха: Калин Гайдаджиев, МcDonald"s България, разказа как работодател предоставя равни възможности за всички хора, независимо от техните различия. Представителството на компанията в България е дългогодишен партньор на НАСОР. Компанията предоставя заетост на 45 лица с увреждания.

Гергана Бонева от Japan Tobacco International, която представи дейността на японския гигант в сферата на КСО, грижата която полагат за своите служители и подчерта важността компаниите да си партнират устойчиво и в дългосрочен план с организациите от неправителствения сектор. Гергана бонева представи различните социално насочени проекти, върху които работи JTI, както и мотивиращите практики, които прилагат, за да може компанията да бъде добър пример за своите служители и да ги предават нататък.

Йоана Колева, която е съосновател на кариерния хъб за възможности Jamba, представи мисията на организацията и постави фокус върху това, по какъв начин функционира такъв тип организация, защо е важно хората с увреждания да бъдат срещани с представители на корпоративния сектор за осигуряване на заетост. Йоана Колева постави акцент на това, че е жизнено важно хората с различни възможности да бъдат подкрепяни и да им бъде предоставяна въможността за обучение и последваща професионална реализация и интеграция.

Деница Сотирова, представител на Yettel България, ръководител на програмата "Рамо до Рамо", вдъхнови аудиторията, като представи идеята на програмата, която продължава девета година подред в България. "Рамо до Рамо" предоставя възможност за заетост на хора в неравностойно положение, като след изтичане на програмния период, служителите имат реална възможност за оставане и продължаване на кариерния си път в компанията. Всеки от участниците в програмата има личен ментор, психологическа подкрепа от корпоративния ни психолог, както и специализирано въвеждане в работния процес.

Илко Илиев, управител на мебелна компания "Мебел Стил", гр. Търговище, която е и член на Асоциацията също се включи полезно в дискусията на Форума, както и направи вдъхновяваща и полезна презентация. Г-н Илиев представи дейността на своята компания, както и сподели за социалната й ангажираност. "Мебел стил" е компания с 30-годишен опит, която предоставя заетост на хора в неравностойно положение, както и си партнира с различни образователни институции.

"Леони България", представители на индустриалния бизнес в Северна България, производител и доставчик на кабелни инсталации в автомобилостроенето представи презентацията "Заводът: място с възможности за хора с различни способности". Мария Тодорова, представителят на компанията, сподели с аудиторията статичстически данни свързани със заетостта на хора с различни способности, като впечатляващо за участниците във форума беше да чуят, че в компанията работят 5% хора с увреждания. С този факт, Леони се нарежда на водещо място в страната на работодателите осигуряващи заетост на хора с увреждания в България.

Гена Събева, предприемач и ментор, се включи с интересна за аудиторията тема свързана с различните иновативни социални възможности за инвестиции: колективно инвестиране в социалните предприятия и проекти със социално въздействие.

Лия Петкова, която е съосновател на малкия семеен бизнес "МайраОйлс", вдъхнови всички с историята, как една бизнес идея, може да се превърне в "лекарство" за справяне със сложни ситуации.

Медийни партньори на събитието: Списание Enterprise

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.