Корпоративната социална отговорност: Промяната е в ход

Корпоративната социална отговорност: Промяната е в ход

На 8 юни 2021 г. в СТЦ Интепред - София се проведе хибридна конференция, посветена на корпоративната социална отговорност, CSR: Възстановяване и нови перспективи за устойчиво развитие на бизнеса.

Форумът е част от поредицата за успешни практики в различни бизнес сектори MySuccess.bg на сп. ENTERPRISE.

Водещи експерти по въпросите на корпоративната социална отговорност представиха приоритетите на промяната, катализирана и от Covid-19, политиките на европейско ниво и динамиката на развитието на сектора в България.

Д-р Марина Стефанова, CSR Advicebox, представи традиционния преглед на състоянието на корпоративната социална отговорност в България. Проучването обхваща топ 300 работодатели в България, като най-голям брой представени сред тях са банките и финансовите компании, енергийните компании, минните компании, производствените компании. Обхванатите от проучването организации работят повече от 10 години на българския пазар и продават и в България, и на регионалния пазар, т.е. имат силна връзка с местната общност.

По думите ѝ вече няма фирма от тази извадка, която да няма елемент на корпоративна социална отговорност още в мисията и визията си. Компаниите стъпка по стъпка са възприели голяма част от елементите на корпоративната социална отговорност. В корпоративните цели вече виждаме финансови и нефинансови цели, много ясно дефинирани и зададени лични цели на мениджърите и служителите, свързани с корпоративна социална отговорност, посочи тя.

Всяка втора компания разполага с годишен бюджет за корпоративна социална отговорност над 100 хил. лева, коментира Марина Стефанова. Преобладаващо се прилагат международните стандарти за корпоративна социална отговорност. Българският бизнес малко по малко навлиза надълбоко в процесите и управлението им, дълбочината на разбиране, начинът на прилагане и отчитането е това, което прави разликата - големите компании полагат повече усилия, посочи тя.

Данните от проучването показват още, че компаниите правят частичен анализ на своя бизнес и на значимите теми, свързани с корпоративна социална отговорност, коментира още Марина Стефанова.

Тя подчерта, че коронавирусът в момента е тема номер 1 за организациите. Вирусът повдига и темата за ефективността на труда. Втората тема е ефективността на ресурсите от гледна точка на климата и енергетиката. Третата и четвъртата са околната среда и образованието и обучението. Сред топ 5 рисковете влиза и веригата на доставки предвид прекъсванията заради коронавируса.

Големите компании вече са започнали и да се отчитат, коментира още Марина Стефанова. Корпоративната социална отговорност има своите икономически предимства, като подобрява репутацията на компаниите, прави ги привлекателни за служителите и подобрява конукрентоспособността им, посочи тя.

За реализиране на принципите на корпоративната социална отговорност в България съществена роля има и държавата. Елена Каменова от Министерството на труда и социалната политика и Елена Пищовколева от Министерството на икономиката коментираха действията на администрацията в ESG сферата.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е провело анкета сред администрацията и е получило огромен брой предложения за дейности, свързани с корпоративната социална отговорност, коментира Елена Каменова.

На базата на резултатите от анкетата е изготвена програма за приложение на корпоративна социална отговорност в администрацията, обясни тя. Поставени са три цели за изпълняване на добри практики - повишаване на информираността, повишаване удовлетвореността на човешкия капитал в администрацията чрез сключване на споразумения с партньори за мотивиращи допълнителни придобивки за служителите и организиране на детски кът за деца до 12 години, развитие на зелена администрация чрез разделно събиране на отпадъци, зелени критерии за обществените поръчки, използване на безконтактни санитарни уреди.

В момента Министерството реализира социологическо проучване сред бизнеса и специалисти корпоративна отговорност дали имат необходимост от млади кадри в сферата, тъй като обикновено тези дейности се изпълняват от HR отделите на фирмите. Анкетират се и студенти за желанието и готовността им да работят в сферата, обясни Каменова. Предстоят и няколко събития и кампании, свързани с изпълнението на стратегията за корпоративната социална отговорност. Планира се засилване на партньорството на администрацията със социалните предприятия, допълни Елена Каменова.

Елена Пищовколева представи приоритетите на Министерството на икономиката и дейностите, свързани с корпоративната социална отговорност. Съвместно с бизнеса и неправителствения сектор се прави и преглед на нормативната уредба, включително на държавните политики в сферата на икономическото развитие и инвестициите.

Мария Алексиу, член на CSR Europe Steering Committee, председател на CSR Greece и старши съветник устойчивост на Titan Group, представи европейската рамка за корпоративната социална отговорност. Тя посочи, че обществото е в процес на пълна трансформация, катализирана заради пандемията. Досега системата не работеше както трябва, затова трябва да я променим и да постигнем ново ниво на доверие.

Тя напомни, че целта на Европейския съюз (ЕС) е значително да повиши устойчивостта и включването до 2050 г., което е заложено като цел в Зелената сделка на блока, и представи новото европейско законодателство, свързано с устойчивото корпоративно управление. Новата регулация ще е съвместима с рамката на Зелената сделка на ЕС.

Освен финансовия сектор, тя посочи енергетиката, строителството, селското стопанство като сектори, които имат значително въздействие върху българската икономика, за които трябва да се направи оценка за влиянието върху устойчивостта. Бордовете на компаниите ще трябва да поемат отговорност за устойчивостта и имплементирането ѝ в бизнес моделите до 2024 г., както и за отчетността съобразно най-добрите приложими стандарти, коментира тя.

В близко бъдеще малкият, средният и едрият бизнес ще трябва да се докаже като устойчив и включващ, допълни Мария Алексиу. Създаваме нова екосистема и компаниите трябва да разберат, че вписването в нея от гледна точка на целите за устойчиво развитие към 2030 г. трябва да бъдат постигнати в името на обществото. Необходимо е да се изгради капацитет, така че да се промени цялата организация и фирмената структура, коментира тя. Необходимо е да се управляват добре ресурсите, не само финансовите, но и всички останали ресурси на компанията и обществото, като се поставят краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели за постигане на баланс и устойчивост, каза още Мария Алексиу.

За промяната е необходима подготовка, която трябва да започне с уеднаквяване на стандартите за корпоративна социална отговорност, подкрепа на малките и средни предприятия, насърчаване на сътрудничеството, подобряване на диалога в организацията, вкл. между акционерите, и между организациите и администрацията. Няма как организациите или правителствата да се справят с този преход сами, заключи тя.

Д-р Жюстин Томс, Нов Български университет, представи няколко вдъхновяващи лидери, сред които Ричард Брансън, Индра Ноои, Сундар Пичай. Всеки лидер има три групи ключови качества - лични, комуникативни и от гледна точка на действие, защото лидерството само на думи без действия не е лидерство, коментира тя.

Лидерите въвличат всички останали от компанията и обществото в каузите си, като генерират доверие, имат открит подход, водят диалог.

Жюстин Томс представи и няколко бранда с ясна и активна политика по корпоративна социална отговорност, вкл. отговорните позиции, които компаниите заемат, по време на пандемията.

Д-р Марина Стефанова, CSR Advicebox, допълни, че настройваме цялата си политическа и финансова система за промяна. Промяната ще е процес с постоянна динамика и няма да приключи с края на пандемията или решаването на климатичните въпроси, коментира тя.

Марина Стефанова представи и три теории на лидерството, които помагат за създаване на структура с цел преразпределяне на отговорности и решаване на проблеми.

Бисерка Янева, директор човешки ресурси, Асарел Медет АД, представи политиката на компанията в ESG сферата и направените инвестиции. Тя коментира, че компанията работи по най-новите стандарти и спазва 10 от глобалните цели за корпоративна социална отговорност. Компанията е първата от българската тежка индустрия, внедрила интегрирана система за управление по международните стандарти за качество, подчерта тя.

Компанията прави мащабни инвестиции, които измерва не само чрез възвръщаемост, а чрез глобалните цели, които защитава и следва. Благодарение на инвестициите са намалени въглеродните емисии от автомобилите на дружеството с 40%, коментира Бисерка Янева. Понижено е потреблението на електроенергия с 15% в производството, има и модерна инсталация за екстракция на катодна мед с чистота 99,99%, подчерта тя

Тя посочи, че заради развитието на устойчивостта медта ще се превърне в стратегическа суровина, заради което ще е необходимо удвояване на производството, а има риск от достигане и до медна криза.

Бисерка Янева посочи, че най-голямата ценност на компанията са хората. В разгара на кризата с коронавируса приоритет на дружеството е било да ги опази живи, да опази доходите им и работните им места.

По време на тематичния уъркшоп на тема "Отговорно инвестиране. Зелени финанси" Миглена Димитрова, Българска фондова борса, представи мозъчният тръст за зелени финанси и отговорно инвестиране, който е в процес на учредяване. Неговата мисия е да се утвърди като водещ в създаването и реализирането на политики в областта на устойчивото развитие в енергетиката и в обществения дебат в България, да създава добри практики и да си партнира с правителството в промените и доизграждането на нормативната база на основата на анализ на средата, посочи тя.

Целите са мозъчният тръст да се превърне в обединяващ фактор, да се превърне в център за съдържание и идеи, да разработва политики, да популяризира практиките за корпоративна социална отговорност, коментира Миглена Димитрова.

Инициативата обединява участници от бизнеса, държавната администрация, неправителствения сектор, образователни институции, експерти. Предстои разработването и на зелен индекс в България, с който да се отличат компаниите с устойчиви зелени практики, каза тя.

Вече е реализирано едно проучване с цел анализ на ESG средата и всяка година ще се прави актуализиращо проучване, така че да разберем къде сме стигнали, посочи Миглена Димитрова. Стартирали са работните групи за разработване на зелен индекс и кодекс, допълни тя.

Официален партньор на събитието: Асарел Медет АД

С подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, CSR Advice Box

Партньори на събитието: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Българско дружество за връзки с обществеността, EventsPro

Партньори кафе паузи: Spetema, Девин

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.