БНБ отчита силен спад на външните инвестиции през юли

БНБ отчита силен спад на външните инвестиции през юли

Преките чуждестранни инвестиции в България се свиват с 82,5% през юли спрямо юли 2020 г. до 170,5 млн. евро от 978,6 млн. евро година по-рано.

Това показват данните на Българската народна банка (БНБ).

За периода януари-юли обемът на чуждите инвестиции в България възлиза на 630,4 млн. евро, , като намалява с 63,7% на годишна база.

Нетният поток на преките инвестиции в чужбина за първите седем месеца на тази година възлиза на 35,7 млн. евро при 113,4 млн. евро за януари - юли 2020 г.

Само през юли нетният поток е отрицателен и възлиза на 15,4 млн. евро при отрицателна стойност от 4,5 млн. евро за юли 2020 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 15,5 млн. евро за периода от януари до юли. За седемте месеца на миналата година дяловият капитал беше положителен в размер на 171,5 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 2,7 млн. евро при отрицателен нетен поток от 1,1 млн. евро за януари - юли 2020 г.

Статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,045 млрд. евро при положителна стойност от 609,1 млн. евро за януари - юли 2020 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 399,7 млн. евро при положителна стойност от 958,2 млн. евро за януари - юли миналата година.

Най-големите нетни положителни потоци преки инвестиции в страната за седем месеца са от Люксембург (457,9 млн. евро), Нидерландия (253,8 млн. евро) и Германия (120,4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Чехия (238,5 млн. евро) и Швейцария (160,6 млн. евро).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.