Бизнес климатът в България се влошава през август

Бизнес климатът в България се влошава през август

Бизнес климатът в България се влошава с 3,4 пункта през август в сравнение с юли. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от юли.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 3,4 пункта, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са резервирани, като и очакванията им за следващите шест месеца се влошават.

Същевременно анкетата отчита и намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено с неблагоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

През август съставният показател "бизнес климат в строителството" запазва равнището си от юли. По мнение на строителните предприемачи настоящата строителна активност се оценява като благоприятна, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада с 9 пункта в резултат на резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Неблагоприятни са и прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 1 пункта, което се дължи на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги са също по-резервирани.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.