По-добре късно, отколкото никога: Предлагат МСП-тестове за нормативните актове

426736_office_tools_3

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) предлага промяна в законодателството, която да направи задължително изследването на ефекта от новите правни норми върху малките и средните предприятия. В тази насока икономическото ведомство публикува в четвъртък Концепция за прилагане на МСП-тест и схема, поясняваща процеса на разработване и консултации, както и механизма на действие на новите нормативни актове.

Идеята за въвеждане на оценка на въздействието на законодателните промени върху малките и средни предприятия далеч не датира от вчера. Всъщност, въвеждането на т.нар. МСП-тест като задължителен елемент от нормотворческия процес в страните членки е една от приоритетните области на приетия още през 2008 г. „Small Business Act” (SBA) на Европейската комисия. Той се  основава на 10 принципа за подкрепа на европейските МСП  и затвърждава принципа „Мисли първо за малките” като ключов за функционирането на Единния пазар на ЕС.

Макар и България да е страна по SBA , прегледът на въздействието върху малките и средни предприятия у нас подценен, признават от МИЕТ, посочвайки, че „ в процеса на подготовка и приемане на законодателни и подзаконови нормативни актове не се оценява систематично ефектът от предлаганите нови или промените на нормативни актове върху малкия бизнес.”

Ето защо, макар и със закъснение, стартираната от икономическо ведомство представлява стъпка напред в посока на подобряване на бизнес климата, както и на отношенията държава-бизнес. Според предложената концепция, аналитичната оценка на законовите промени трябва да включва конкретни стъпки, сред които са описание и предварителен преглед на проблема („Защо се прилага?“), определяне на обхвата на въздействие, подбор на икономическите дейности, пряко засегнати от регулацията, както и определяне на броя на МСП, които ще усетят ефекта от законодателната промяна.

Предвиждат се и две форми на предварителни консултации с бизнеса под формата на фокусирани дискусии с участието на НПО-сектора или публични обсъждания, в които могат да се включат всички заинтересивани страни.

Ако влезе в сила, задължителното провеждане на МСП-тест ще трябва да се регламентира чрез изменения на Закона за  нормативните актове, Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация и евентуално Закона за малките и средни предприятия, посочват от икономическото министерство.

Администрацията приканва заинтересованите страни да изпращат своите бележки и коментари относно предложението на централния email на МИЕТ или на адрес: i.nikolova@mee.government.bg

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.