Грешките, които спъват добрите инициативи

zlato

Какви стъпки трябва да спазим, за да получим финансиране?
Ева Любомирова

Заради вече станалите безброй скандали за нарушения по Оперативните програми на ЕС ще ще коментираме грешките, които спъват иначе добрите инициативи.
За начало ще обобщим стъпките, през които минава един проект, за да получим в крайна сметка сумата, която са ни одобрили.
Процес на реализация на проект:
1. Получаване на предложението
2. Оценка на проектното предложение
3. Решение на Договарящия орган за отпускане на безвъзмездна помощ
4. Начало на изпълнение на проекта
5. Искане за плащане
6. Приключване на проект / етап на проект
7. Последващ мониторинг
8. Проверка на място
9. Плащане

За първите две от тези стъпки ще се опитаме да ви предоставим съвети и ще опишем най-често срещаните грешки. Най-важното преди да започнете да подготвяте своя проект е да сте наясно със специфичните цели на ОП Конкурентоспособност, а именно да се насърчи въвеждането на иновации в българските предприятия, за да се повиши тяхната ефективност и да се подобри бизнес средата чрез модернизацията на оборудването и въвеждане на стандарти (като ISO или информационни системи за управление или алтернативни енергийни източници). Разработвайки проекта, тези цели трябва да са водещи за вас / eврофинансиране или да търсите консултант за разработването му, който е наясно или има опит точно с това.

Кой може да кандидатства? По принцип това са всички фирми от микро до големи, стартиращи иновативни предприятия, университети и научноизследователски организации, както и общини и областни администрации и неправителствени организации.
Добре е обаче, да се съобразят няколко основни правила:
1. Да сте производствено предприятие, по възможност експортно ориентирано. Шансът за успех се увеличава поне с 20%.
2. Да не сте регистрирани в селски район – това са общо 231 общини. Тогава е добре да кандидатствате само по ОП за развитие на селските райони.
3. Да не развивате дейност като производство на храни и напитки, да не сте млекопреработватели или производители на въглища или стомана.
4. Общата продължителност на проекта да бъде в рамките на посочената продължителност в публикуваните Насоки за кандидатстване.
5. Всъщност най-важното е бюджетът ви да бъде в границите за минимално и максимално финансиране.
Кои всъщност са най-честите грешки при подаването на проектните предложения от страна на фирмите:
• Формулярът за кандидатстване е изготвен в грешен формат или не е по-пълнен актуалният за текущия конкурс формуляр, или броя на копията са повече, или по-малко от необходимите, или не е предоставил проекта в електронен вариант. Затова винаги сваляйте актуалните документи от сайта на Управляващия орган на Оперативната програма – http://www.opcompetitiveness.bg. Съществено тук е да е проверите в регистрацията, дали кодът на икономическа дейност отговаря на изискванията на текущия конкурс.
• Бюджетът на проекта не е в лева и/или не са подадени всички работни листове – Общо допустими разходи, всички източници на финансиране и Недопустими разходи.
• Всички необходими декларации не са коректно попълнени с пълно име, адрес и актуални данни и не са подписани от всички управляващи предприятието. В проекта задължително са подадени и всички придружително документи и те имат валидност по-голяма от 3 месеца към датата на подаване.
• Всички копия на документи не са подпечатани с печат ”Вярно с оригинала” и не са подписани и подпечатани от упълномощените от собственика ръководител/и.
• Счита се за предимство към всеки проект за закупуване на нови машини да има представени поне три оферти от доставчици.
• И накрая, но не най-маловажното е да се спази крайният срок и час за подаване. С други думи не чакайте последния ден, за да подадете вашия проект, особено за предприятията, които подават проекти в големите областни градове.
Естествено продължение на подаването е и правилното попълване на данните във формуляра от Насоките за кандидатстване. Най-често тук се объркват основните данни – важно е да знаете, че задължително се попълва цялата информация, напр.: ако се иска „Място на изпълнение на проекта”, то се попълва точен и пълен адрес, да кажем гр. София, ул. Будапеща 68, ет. 3, ап. 6 или - гр. Пловдив, Северна промишлена зона, фирма АБВ, Производствено хале 1. Същото важи и при описанието на производствените и административните помещения.
Освен това, трябва да се внимава и с дефинициите за микро и малко предприятие – не можем да кажем че сме микро ако имаме 11 служители на трудов договор, независимо от годишния ни оборот.
Много ключово за представянето на вашия проект е опитът на компанията- кандидат при реализиране на подобни проекти или дейности. Хубаво е, а и се счита за предимство, подробното описание на проектите с детайли за резултатите от проекта, ролята на фирмата при реализирането на проекта, източниците на финансиране и за общия размер на разходите по проекта. Трябва да се внимава много и с финансовите данни, които се посочват при подаване на проект. Не трябва да има никакво разминаване между официалните данни, представени пред НАП и попълнените в документите цифри. Важно е да обърнете внимание и на размера на допустимото финансиране, което обикновено е по-малко за средни и големи предприятия.
При оценяването на предложенията от експертите те обръщат внимание на точното формулиране на целите на проекта, проблемите на предприятието, реалната необходимост от реализирането и добрата обосновка на точно този проект за вашата компания. Като допълнение е важно да се опишат подробно и всички дейности по проекта. Бъдете внимателни и не включвайте недопустими дейности. Накрая трябва да внимавате и с управлението и комуникацията по проекта. Излишно е да се споменава, че доста от спечелените проектни предложения не успяват в крайна сметка да усвоят отпуснатите средства, именно поради лоша методология на управление на процеса по реализиране на проекта.
Още един съвет от нас – при подготовка на бюджета също описвайте подробно всички разходни пера. Например, ако имате 1000 лева за разходи за визуализация (рекламни материали и информационни табели), то не ги слагайте като обща сума, а опишете като отделни пера – 400 лева за брошури и 600 лева за информационно табло. Внимавайте и при създаването на формулите в Excel. Обръщаме внимание, че в проектите всички суми са без ДДС. Европейските програми не финансират данъците в отделните държави членки.
За старт на вашия проект се счита датата на подписване на договора ви за предоставяне на финансова помощ. Затова е важно да не правите разходи по този проект преди подписване на договор. За допълнителни въпроси по насоките за кандидатстване можете да се обръщате към Дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на икономиката и енергетиката на тел. 02/ 940 75 01.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.