Разходите за научно-изследователска дейност през 2022 г. нарастват до почти 1,3 млрд. лева, но спадат като дял от БВП

Разходите за научно-изследователска дейност през 2022 г. нарастват до почти 1,3 млрд. лева, но спадат като дял от БВП

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност през 2022 г. растат с близо 18% в парично изражение до почти 1,3 млрд. лева.

Като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) обаче - т.е. процент на разходите за научно-изследователска и развойна дейност от икономиката, има лек спад от 0,02 пункта до 0,75% в сравнение с 2021 г. (0,77%).

Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Последните данни, с които европейската статистическа служба Евростат разполага, са за 2021 г., като възлизат на 2,27% от БВП, т.е. България изостава сериозно в разходите за научно-изследователска дейност в сравнение със средното за ЕС.

Сектор "Предприятия" е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява научно-изследователска и развойна дейност с дял от 67,8% от общите разходи за 2022 г., показват данните. Следва сектор "Държавно управление", чиито научни институти и организации формират 25,4%.

Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на 6,3%, а от нетърговските организации - на 0,5%.

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2022 г. най-голям е делът на чуждестранните източници на средства за финансиране на научно-изследователска дейност - 40%. Сектор "Предприятия" финансира 34,7%, а държавният бюджет - 24,6%.

По области на науката през 2022 г., както и през предходната година, най-голям относителен дял имат разходите за научно-изследователска и развойна дейност в областта на техническите науки - 50,5%, или 638,6 млн. лева, следвани от медицинските и здравни науки с дял от 20,5%, или 259,3 млн. лева, и естествените науки - 17,2%, или 217.1 млн. лева.

През 2022 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 27 090 души (в еквивалент на пълна заетост), което е със 7,8% повече в сравнение с предходната година. Малко над 47% от този персонал са жени.

Основната част от заетите с научно-изследователска и развойна дейност през 2022 г. е съсредоточена във фирмите и научните институти от сектор "Предприятия" - 54,5% от общия персонал. В организациите и институциите от сектор "Държавно управление" научна дейност осъществяват 8 230 души, което съставлява 30,4% от всички. В сектор "Висше образование" 4 008 души са ангажирани с провеждането на научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 14,8%.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.