Пътна карта за професиите в сферата на устойчивостта поставя основите за развитието им

Пътна карта за професиите в сферата на устойчивостта поставя основите за развитието им

Асоциацията на специалистите по устойчивост публикува пътна карта за утвърждаване на професиите в сферата и включването им в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България (НКПД, 2011).

Пътната карта предоставя инструмент за унифициране на изискванията, компетенциите и длъжностните характеристики и развитие на професиите, свързани с устойчивостта, както и подготовката на регулаторна рамка.

Специалистите по устойчивост се явяват ключов елемент за разработване и прилагане на устойчиви стратегии в съответствие с Целите за устойчиво развитие и европейските стандарти.

Регулацията на професията на специалистите по устойчивост може да бъде от решаващо значение за успешното предприемане на адекватни мерки в борбата с изменението на климата, посочва се в пътната карта. Добре подготвените и мотивирани специалисти биха работили за изграждане на устойчиви бизнес модели, които подкрепят дългосрочната перспектива на бизнеса.

Устойчивото развитие е ключово предизвикателство, което изисква специалисти за създаване и управление на стратегии в предприятията. С наличието на пътна карта за развитие на тези специалисти се осигурява предвидимост в тяхната кариера, яснота при обучението им, гарантират се уменията и компетенциите, които тези специалисти трябва да притежават, за да подкрепят бизнеса в устойчивото му развитие.

В документа се посочват различните видове специалисти по устойчивост, които да помогнат на бизнеса да изпълни целите си за развитие: координатор, специалист, мениджър и одитор. Всеки от тях изпълнява специфична роля в изпълнението на стратегиите за устойчивост на компаниите.

За да се установят стандарти за работа на тези специалисти, трябва да се създаде работна група, която да разработи стандартите за обучение, оценка и сертификация, както и да се поддържа квалификацията.

За одиторите следва да се установи и сертифицираща организация, която за разработва професионалните стандарти, да създаде програмата за сертификация и определи сертифициращата организация, да разработва обучителни програми и т.н.

В документа е предложена и базова длъжностна характеристика за отделните професии в сферата.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.