Бизнес климатът се подобрява с 1,4 пункта през февруари

Бизнес климатът се подобрява с 1,4 пункта през февруари

През февруари 2022 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1,4 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството е регистрирано понижение, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 2,7 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца остават благоприятни.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, посочен от 56,4% от предприятията. На заден план остават факторите "недостиг на работна сила", "други" и "недостатъчно търсене от страната".

Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, е 22,9%.

През февруари съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 0,6 пункта, което се дължи на неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на строителната активност през последните три месеца анкетата регистрира известно намаление спрямо миналия месец, като прогнозите за следващите три месеца са по-умерени.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като през последния месец се отчита засилване на негативното влияние на първия и третия фактор.

В сравнение с януари делът на строителните предприемачи, които прогнозират продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, нараства и достига 46,6%.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 1,3 пунктав резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Оптимистични са и прогнозите им относно обема на продажбите през следващите три месеца.

Оценките на търговците на дребно по отношение на продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 37,6% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца.

През февруари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се повишава с 1,1 пункта, което се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са те да се повишат през следващите три месеца.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.