Бизнес климатът продължава да се влошава през октомври

Бизнес климатът продължава да се влошава през октомври

През октомври 2021 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 2.3 пункта спрямо предходния месец, отчита Националният статистически институт (НСИ).

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от септември.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" спада с 3.9 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-негативни са и прогнозите им както за износа, така и за производствената активност през следващите три месеца.

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от юли (74.2%). С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче се предвижда недостиг от мощности.

През октомври съставният показател "бизнес климат в строителството" запазва нивото си от предходния месец. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца са песимистични.

Последната анкета отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Производственият график е осигурен с договори за 5.6 месеца, като се наблюдава намаление от 1.3 месеца спрямо оценката през юли. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 1.4 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.

През октомври съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 2.1 пункта в резултат на леко влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Очакванията на мениджърите по отношение на продажните цени през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.