Българската икономика със слаб годишен ръст и спад за тримесечието през юни

graph_business

През второто тримесечие на 2013 г. БВП на България нараства с 0.2% на годишна база  и отбелязва спад от 0.1% спрямо първото тримесечие на годината. Това показват експресните оценки на НСИ, според които през периода април-юни 2013 г. в номинално изражение икономиката ни достига 19 321 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2013 г. е 16 683 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (61.2%), следван от индустриалния (32.9%) и аграрния сектор (5.9%). По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното  потребление (81.2%), което в стойностно изражение възлиза на 15 690 млн. лева. Бруто капиталообразуването в основен капитал е 4 225 млн. лв. и заема 21.9% относителен дял в БВП.Външнотърговското салдо е отрицателно.

Увеличение е регистрирано в аграрния сектор и сектора на услугите - съответно с 2.7 и 0.5%.  Регистриран е положителен  икономически растеж на колективното потребление с 1.9% в сравнение със същия период на  предходната година. Износът на стоки и услуги се увеличава с  2.2%, а вносът на стоки и услуги - с 1.1%.

Същевременно обаче, през второто тримесечие на 2013 г. спрямо първото тримесечие на същата година БВП намалява с 0.1%, като със същия темп намалява и брутната добавена  стойност.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.