Настъпил ли е моментът за внедряване на BI система в компанията?

Настъпил ли е моментът за внедряване на BI система в компанията?

ПР публикация

Съвременният бизнес оперира в динамична и пренаситена с информация среда, в която истински успешни са тези компании, които съумяват да превърнат изобилието от натрупани данни в основа за оптимизация, иновации, успешни решения и действия.

Бизнесите неминуемо трупат информация по множество различни начини, но за съжаление дори и в наши дни голяма част от компаниите определят себе си като богати на данни, но бедни откъм анализи. Решение на този проблем предлагат съвременните платформи за бизнес анализ (Business Intelligence), които включват разнообразие от аналитични функционалности и елементи на изкуствен интелект (AI) и създават условия за използване на бизнес данните по оптимален начин.

Независимо от областта, в която оперира бизнесът, внедряването на BI платформа може да благоприятства една компания в множество различни направления, сред които:

  • Създаване на стабилна основа за вземане на решения, базирани на достоверни данни в реално време
  • Подобряване оперативната ефективност на работа чрез идентифициране на възможности за оптимизиране на бизнес процесите
  • Разкриване на пазарни тенденции и зависимости в развитие и предприемане на действия, които могат да осигурят конкурентно предимство
  • Улесняване и ускоряване на създаването на отчети, справки, анализи и представяне на данните по лесен за възприемане начин
  • Оптимизирано управление на данните и осигуряване на достъп на всеки служител в организацията до нужната за тяхната работа информация и ред други.

Гъвкавите модели на лицензиране правят модерните BI решения като водещата платформа Tableau достъпни за бизнеси от всякаква величина, а интуитивният и лесен за използване интерфейс предопределя възприемането им на всички нива в организацията.

От предимствата на аналитичните платформи може да се възползва всяка компания, независимо от своите нужди и сферата на активност, но има някои ясни сигнали, които подсказват, че е настъпил критичният момент за тяхното внедряване.

  1. Невъзможност за обработка на критична за бизнеса информация. Ако вашата организация се задъхва в опитите си да събере, управлява и анализира данни от множество различни източници и не успява да ги използва пълноценно и ефективно, това е ясен сигнал за необходимостта от подходящ инструмент, който да облекчи този процес. Системите за бизнес анализ имат потенциала да помогнат за рационализиране свързването на данните, тяхната подготовка и същинския им анализ, което улеснява извличането на значими изводи и превръщането им в решения и действия.
  2. Бавен и неефективен репортинг. Данните са от полза за бизнеса, ако се използват пълноценно и в точния момент. Отнемащите твърде много време отчети, ръчното създаване и обновяване на справки и анализи са сигурен признак за нуждата от подходящо BI решение. Този тип системи дават възможност за автоматизиране на подобни отнемащи време процеси и значително да ускорят репортинга като същевременно намалят натоварването върху екипите, отговорни за обработката на данните. В допълнение, модерните платформи за бизнес анализ дават възможност за представяне на информацията под формата на интерактивни табла в реално време за постигане на по-добри и по-ефективни отчети и анализи.
  3. Отсъствие на данните от процеса по вземане на решения. Процесът на вземане на решения в една организация е ясен показател за ефективността на използване на данните. Ако той е базиран основно на вътрешни усещания и интуиция, то използването на BI софтуер би допринесло изключително много за оптимизирането му. Аналитичните решения са в състояние не само значително да ускорят създаването и обновяването на нужните за мениджмънта справки и отчети, но и представят големи обеми динамично променящи се данни в удобен за възприемане вид, които може да подкрепи вземането на информирани решения на оперативно и стратегическо ниво. В допълнение, платформи като Tableau дават възможност за еднократно създаване и поддържане на набор от периодично обновяващи се източници на данни и готови визуализации, в които потребителите могат да търсят, филтрират и анализират информацията, за да използват пълната сила на данните в ежедневната си работа.
  4. Затруднения при проследяване на ключови показатели за ефективност (KPI). Ако компанията изпитва затруднения да проследи и измери ключови показатели за ефективност (KPI) или други критични бизнес метрики, то аналитичните платформи могат да осигурят централизиран и автоматизиран начин за наблюдение и измерване в реално време, което позволява проактивно вземане на обосновани решения и стриктно управление на тяхното изпълнението. В допълнение, ако организацията изживява ускорен растеж или се разраства в нови пазари, BI инструментите могат да осигурят нужната гъвкавост, която да поеме нарастващите по обем и сложност данни и да подкрепи ефективното им използване на всички организационни равнища.
  5. Засилен конкурентен натиск. В силно конкурентни пазари правилното управление и използване на данните често може да осигури осезаемо пазарно предимство. Нарастващият външен натиск от страна на пазара и изоставането спрямо конкуренцията е сигнал за нуждата от оптимизиране използването на данните и ползите, които то би могло да донесе. В подобни ситуации инвестицията в гъвкава BI платформа от ново поколение, като Tableau, може да предостави необходимите инструменти и възможности за анализ на пазарните тенденции, поведението на клиентите и конкурентната среда за вземане на правилните стратегически решения.

За да обобщим, ако една компания е изправена пред предизвикателства, свързани с управлението на данните, репортинга и анализа на информация и вземането на подкрепени с данни решения, това може да е сериозна индикация, че бизнеса би извлякъл значителни ползи от инвестицията в модерно интегрирано аналитично решение, което ще се превърне в основа за въвеждане на фирмена култура, базирана на данните и пълноценното им използване в на оперативно и стратегическо ниво.

Team Vision Bulgaria

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.