БВП на България нараства с 3,4% през 2022 г. в сравнение с 2021 г.

БВП на България нараства с 3,4% през 2022 г. в сравнение с 2021 г.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2,3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и с 0,6% спрямо третото тримесечие на 2022 г., показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

БВП за 2022 г. се увеличава в реално изражение с 3,4% спрямо 2021 г., показват предварителните данни на НСИ. За 2022 г. БВП достига номинален стойностен обем от 165,384 млрд. лева.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2022 г. възлиза на 42,402 млрд. лева.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. за крайно потребление се изразходват 82.8% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Строителство - 27,6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5,6%, Промишленост - 3,5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2,9%, Финансови и застрахователни дейности - 2,1%, Култура, спорт и други дейности - 1,9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 1,7%.

Спад на годишна база е регистриран в: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 1,6%, Операции с недвижими имоти - 1%, както и в Селско, горско и рибно стопанство - с 0,3%.

Предварителните оценки на НСИ за 2022 г. показват още, че БВП на един зает се увеличава реално с 2,1% в сравнение с предходната година.

Заетите лица в икономиката са над 3,5 млн. души, а общият брой отработени часове е 5,669 млрд. Структурата на заетостта по икономически сектори през 2022 г. спрямо 2021 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 47 224,4 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 29,2 лв. БВП за един отработен час.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.