83% от фирмите в България имат проблеми с просрочени вземания

money

83% от фирмите  в България имат просрочени несъбрани вземания, като в 40% от случаите закъснението е повече от година. През 2011г. 50% от бизнеса отчита ръст на лошите вземания от контрагенти спрямо 2010 г. като тенденцията е за увеличаване срока на изплащане на дължимите суми. Това показват данните от съвместно проучване сред 500 фирми, осъществено съвместно от Българската стопанска камара (БСК) и „Мост Финанс Мениджмънт" АД през  периода 23 ноември - 4 декември 2011 г.

В анкетата са участвали фирми, развиващи се в сферата на услугите, търговията, добивната и преработващата промишленост, селското стопанство. Сред анкетираните са микро-, малки, средни и големи предприятия от всички региони на страната, уточниха от БСК.

Най-силно пострадали от икономическата обстановка са средните предприятия, като 30% тях имат просрочени вземания, показва изследването. По отношение на браншовото разпределение, най-потърпевши са компаниите в сферата на селското стопанство, добивната и преработващата промишленост.

Що се отнася до произхода на лошите вземания, най-голям е делът на вземанията от юридически лица. 71% от анкетираните отговарят, че други фирми имат неизплатени задължения към тях. Не е налице пряка зависимост между размер на предприятието и наличието на вземания от фирми. Значителен остава и размерът на държавните и общински задължения към бизнеса, които в по-голямата си част са дългосрочни. Големите предприятия от селското стопанство и добивната промишленост са с най-много вземания от държавата и общините.

Според резултатите от проучването, сравнително малка част от българските  фирми имат действащи и ефективни политики за контрол на паричните потоци. Едва 7% от анкетираните отговарят, че имат обособено звено за управление на вземанията. По-малко от една трета от фирмите (28.44%) имат развити и действащи вътрешни процедури за управление на вземанията.

Нисък остава и делът на българския бизнес, използващ външни партньори за минимизиране на лошите вземания - под 15% са фирмите, използвали услуги на партньори за събиране на вземания; едва 10% са запознатите с факторинг сделките.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.