Бизнес климатът нарасва с 1,5 пункта през януари

Бизнес климатът нарасва с 1,5 пункта през януари

През януари 2022 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.5 пункта в сравнение с декември 2021 г., като ръст на показателя е регистриран в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се покачва с 2.6 пункта, което се дължи на намаления негативизъм в оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност  през следващите три месеца.

През периода октомври 2021 г. - януари 2022 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 4.8 на 5, а средното натоварване на мощностите нараства с 0.8 пункта и достига 75%.

През януари съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 1.2 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца .

Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо октомври 2021 г. и се оценява на 5.7 месеца. Същевременно мениджърите очакват увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен пла.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се повишава с 1.8 пункта, което се дължи на благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца остават позитивни .

През януари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 0.6 пункта в резултат на изместването на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото". По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията за следващите три месеца са резервирани.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.