Агроминистерството започва прием за подпомагане по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред ограничения

Агроминистерството започва прием за подпомагане по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред ограничения

От утре, 15 май 2024 г., Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000" и "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения", включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.).

Земеделските стопани ще могат да очертават площите си по интервенциите за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), заедно със заявленията за подпомагане за директните плащания за кампания 2024.

По интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000" стопаните се компенсират за спазване на забраните и ограниченията, свързани с извършваната земеделска дейност на териториите, попадащи в обхвата на зоната. Забраните се отнасят за трите вида земеползване: пасища, ливади и мери (постоянно затревени площи), обработваеми земи и трайни насаждения.

От кампания 2024 г. се разширява обхватът на подпомаганите по интервенцията зони, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000, с което се предоставя възможност на повече земеделски стопани да кандидатстват за подкрепа.

Подпомагането се извършва на хектар земеделска площ. Наредбата за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., която е свързана с прилагането на интервенцията е обнародвана на 10 май 2024 г. в държавен вестник.

Плащанията по интервенцията "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" също са насочени за компенсиране на земеделските стопани за извършваните от тях дейности в райони, изправени пред природни или други ограничения.

Подпомагането се получава в три направления. Първото е за стопани в планинските райони (НР1), второто направление включва плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2), а по третото се субсидират райони със специфични ограничения (НР3). Подпомагането отново се извършва на хектар земеделска площ.

Условията и редът за прилагането на двете интервенции е без промени за настоящата кампания.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.