Средният дял на приходите в общите постъпления за страната спада

money-2

В края на второто тримесечие на 2020 г. спрямо края на 2019 г., както и спрямо същия период на 2019 г., показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната спада до 34,14 % спрямо 34,92 % в края на 2019 г., като остава по-нисък и спрямо същия период на миналата година (39,41 %). Това показват данните за финансовото състояние на общините за второто тримесечие на 2020 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси (ЗПФ).

Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, е 37, спрямо 38 към края на преходната година и към края на месец юни 2019 г. Приходите превишават разходите за местни дейности към края на второто тримесечие на 2020 г. при 22,6 % от общините или при 60 общини, като се отчита подобрение спрямо същия период на миналата година, когато са били 54. В края на 2019 г. този резултат се наблюдава при само 16 общини. Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ, спада минимално до 46,73 % спрямо 47,40 % година по-рано, като остава по-ниско спрямо края на 2019 г., когато е 48,49 %. Към края на месец юни 2020 г. бюджетното салдо на общините е положително, като излишъкът достига 461,9 млн. лв.

Делът на наличните в края на юни 2020 г. задължения за разходи по бюджетите на общините към годишния дял на разходите на общините е 3,5 % (при 3,6 % към 30.06.2019 г. и 6,9 % към 31.12.2019 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 80, при 75 за същия период на миналата година и 70 към края на 2019 година. Към 30.06.2020 г. в 15 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишават 15 на сто (при 17 общини за същия период на миналата година и 24 към 31.12.2019 г.).

Просрочените задължения на общините към 30.06.2020 г. са в размер на 168,2 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 143,8 млн. лв., като са формирани от 130 общини, представляващи 49 % от общия брой общини, а 135 общини, завършват второто тримесечие на 2020 г. без просрочени задължения по бюджетите си. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 24 % или 63 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 22,2 млн. лева. За същия период 70 общини, представляващи 26 % от всички, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 42,6 млн. лева. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,5 млн. лв. и  съставляват около 1,8 % от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.06.2020 г. възлизат на 1 423,8 млн. лв., в т.ч. 656,5 млн. лв. вътрешен (41,1 %) и 767,3 млн. лв. (53,9 %) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции – 1 196,9 млн. лв. (84,1 %) – са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. Дългът на Столична община формира 49,9 % от общия размер на дълга. Спрямо края на 2019 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 25,2 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешния дълг със 7,0 млн. лв. и на този на външния дълг с 18,2 млн. лв.

Министерството на финансите препоръчва общините да приемат и изпълняват планове за финансово оздравяване при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. По този начин местните власти ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.