Над 4 пъти са паднали чуждите инвестиции в България

1176253_cut_expenses_3

Отливът на преки чужди инвестиции в България, който според икономисти е най-голямата бариера за устойчивото възстановяване на българската икономика от кризата, продължава и през 2012 г. По данни на БНБ, вложенията на чужди компании у нас са паднали до 44.2 млн. евро (0.1% от БВП) през януари 2012 г., или 4 пъти по-малко от същия месец на предходната година, когато те възлизат на 186.1 млн. евро.

Привлеченият през януари 2012 г. дялов капитал възлиза на 43 млн. евро, или близо двойно по-малко от година по-рано, когато той достига 80.3 млн. евро. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за периода възлизат на 14.8 млн. евро при 5.7 млн. евро за януари 2011 г.

За януари 2012  г.  нетният Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови,  облигационни и търговски кредити) е отрицателен, в размер на 7.7 млн. евро, при положителен в размер на 97.5 млн. евро за януари 2011 г.

Равнището на реинвестираната печалба на чужди фирми у нас е по-високо от това през януари 2011 г. – 8.9 млн. евро при 8.3 млн. евро през същия период на миналата година.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за периода януари 2012 г. са на Южна Корея (16.6 млн. евро), Нидерландия (6.3 млн. евро) и Русия (4.3 млн. евро). Най-големите нетни отрицателните потоци за периода са към Кипър (-2.7 млн. евро) и Люксембург (-3.2 млн. евро), които се дължат основно на плащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията.

По предварителни данни преките инвестиции на български компании в чужбина за януари 2012 г. се увеличават с 37.4 млн.  евро, при увеличение в размер на 173 млн. евро за януари 2011 г.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.