Как се създава приобщаваща работна култура?

Как се създава приобщаваща работна култура?

Големите компании са изправени пред огромно предизвикателство при изграждането и поддържането на здравословна среда. Доверието и честността на работното място помагат на служителите да дадат най-доброто от себе си.

Такава атмосфера е възможна с положителната комуникация. Това включва емоционалната интелигентност да се показва благодарност към екипа, а ръководството на фирмата тряввба да е отворено за предложения, пише ESGNews.bg.

Работно място, което помага на всички служители, е възможно, ако фирмите насърчават сътрудничеството, креативността и иновациите.

Политика за приобщаващо работно място

Създаването на приобщаваща политика на работното място е от съществено значение - гaранция, че всички се третират еднакво и имат чувство за принадлежност. Приобщаващите политики са повече от това да посрещнеш нуждите на служителите с увреждания и хронични заболявания или родителите. Те трябва да отговарят и на нуждите на служители от различен произход, с езикови или културни различия.

Мерките за приобщаващо работно място могат да обхващат области като гъвкаво работно време или родителски отпуск. Те трябва да бъдат написани на ясен и достъпен език и да бъдат предоставени на всички служители. Компаниите трябва също така да гарантират, че техните политики са в съответствие със законовите изисквания и стандарти.

Приносът на всеки

Създаването на наистина приобщаващо работно място изисква всеки да носи отговорност. Компаниите трябва да държат служителите, включително мениджърите, отговорни за тяхното поведение и да гарантират, че всеки разбира важността на DEI (разнообразие, равенство и приобщаване).

Компаниите трябва да установят ясни политики и процедури за докладване на всякакви случаи на дискриминация или тормоз. Те също така трябва да създадат безопасна и подкрепяща среда, в която служителите се чувстват комфортно да говорят, ако станат свидетели на поведение, което не е приобщаващо.

Насърчаване на култура на приобщаване

Културата на приобщаване означава да бъде създадена среда, в която всеки се чувства добре дошъл, уважаван и ценен. Фирмена култура, която празнува разнообразието и насърчава приобщаването, е от съществено значение за привличането и задържането на служители от различен произход.

Културата на приобщаване изисква лидерите да дават пример, като се отнасят с уважение към всички. Компаниите могат да организират събития и дейности, които поставят акцент върху разнообразието.

Инициативите, които са центрирани около култивирането на чувство за цялостна принадлежност, могат да имат по-голямо въздействие върху подобряването на ангажираността на работното място.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.