Средната месечна заплата се увеличава с 12% на годишна база до над 1 600 лева

Средната месечна заплата се увеличава с 12% на годишна база до над 1 600 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 16,2 хил., или с 0,7%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 2,27 милиона. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:

• "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 10,2%;

• "Селско, горско и рибно стопанство" - с 5,7%;

• "Строителство" - с 1,0%;

• "Операции с недвижими имоти" - с 1,0%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите:

• "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 1,5%,

• "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 1,2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 20,8% и 17%, пише economy.bg.

В края на декември 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 37,2 хиляди. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности:

• "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 9,6 хил. (+9,4%);

• "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 8,8 хил. (+5,7%);

• "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8,0 хил. (+10,1%);

Най-голямо намаление има при:

• "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 1,9 хил.,

• "Добивна промишленост" - с 1,6 хиляди (-7,6%).

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1 581 лв., за ноември - 1 579 лв., и за декември - 1 676 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 612 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6,1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са:

1. "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 15,1%;

2. "Образование" - с 14,6%;

3. "Добивна промишленост" - със 7,4%.

Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3,4%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 0,5%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,2% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности:

1. "Култура, спорт и развлечения" - с 23,5%;

2. "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 18,9%;

3. "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 18,8%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са:

• "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 856 лева;

• "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 383 лева;

• "Финансови и застрахователни дейности" - 2 377 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

• "Хотелиерство и ресторантьорство" - 935 лева;

• "Други дейности" - 1 044 лева;

• "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 122 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 14,4%, а в частния - с 11,4%.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.