Чуждите инвестиции в България се свиват над два пъти през първото тримесечие на 2021 г.

Чуждите инвестиции в България се свиват над два пъти през първото тримесечие на 2021 г.

Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за януари - март 2021 г. е отрицателен в размер на 27,8 млн. евро, като намалява с 368,8 млн. евро спрямо същия период на миналата година. Така обемът на инвестициите се свива със 108,1% на годишна база, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

В централната банка изчисляват, че само през март потокът на ПЧИ е отрицателен и възлиза на 8 млн. евро, при положителен поток от 112,2 млн. евро за същия месец на 2020 г., пише Investor.bg.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 134,2 млн. евро през първото тримесечие на тази година. Той е по-малък с 99,1 млн. евро от този за януари - март 2020 г., който е отрицателен в размер на 35,1 млн. евро.

В централната банка отчитат, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0,5 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0,1 млн. евро за януари - март 2020 г.

По предварителни данни делът на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат е положителен и възлиза на 490,4 млн. евро при положителна стойност от 347,1 млн. евро за януари - март 2020 г.

Нетният поток по дългови инструменти - промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити, е отрицателен и възлиза на 384 млн. евро, при положителна стойност от 29 млн. евро за първото тримесечие на миналата година.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - март са от Нидерландия (187,3 млн. евро) и Франция (144,4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство (240,1 млн. евро) и Русия (147,9 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - март възлиза на 26,1 млн. евро, при 66,8 млн. евро през първото тримесечие на 2020 г.

През март нетният поток е положителен и възлиза на 16,7 млн. евро, при положителна стойност от 41,1 млн. евро за същия месец на миналата година.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.