България е изпратила в ЕК предложенията за промени в Стратегическия план за земеделието до 2027 г.

България е изпратила в ЕК предложенията за промени в Стратегическия план за земеделието до 2027 г.

България е изпратила предложенията си за промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. към Европейската комисия (ЕК), съобщават от Министерството на земеделието и храните.

Преди това през седмицата правителството одобри изменение, касаещо текстове в част от интервенциите и прехвърляне на средства между тях.

Очаква се да стартират преговори и процедура по обсъждане със службите на ЕК по предложените промени до окончателното одобрение на изменението.

Припомняме, че на 7 декември 2023 г., на Форум "Фермата", организиран от сп. Enterprise, зам.-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева обяви, че промените ще бъдат изпратени в Брюксел до средата на декември. С това агроминистерството изпълнява ангажимента си.

Следващият Форум "Фермата" ще се проведе на 24 февруари в Пловдив. Стратегическият план за текущия програмен период 2023-2027 г. отново е ключова тема в програмата, като тогава ще има повече яснота по интервенциите и финансирането.

Изменението цели да бъде постиганото по-справедливо насочване на средствата по Стратегическия план, в съответствие със заложените цели и приоритети на национално и европейско ниво. Промените в отделни интервенции ще спомогнат за стимулиране на процеса на устойчиво развитие на сектора, привличането и подкрепа на нови земеделски стопани, както и подобряването на позицията на фермерите във веригата на стойността. Ще се гарантира в по-висока степен подпомагане, което осигурява надеждни доходи и устойчивост на селскостопанския сектор, посочват от Министерството на земеделието и храните.

Промените в предварителните условия по отношение на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) включват няколко компонента за облекчаване на земеделските производители. В стандарт за ДЗЕС 4 е предвидено намаляване от 5 метра на 3 метра на буферните ивици по протежение на водоизточниците. Целта е създаване на по-благоприятни условия за земеделските стопани чрез приложими изисквания, но без да се създава опасност от нитратно замърсяване от земеделски източници.

В стандарт ДЗЕС 5 се добавят вертикални обработки без обръщане на слоя, минимални, ивични или нулеви обработки на почвата, с които се дава възможност за избор между повече видове противоерозионни обработки и същевременно се намалява риска от обръщане на селскостопанската техника.

След постъпили научни данни и доказателства за агрометеорологичните условия в България, летният чувствителен период, в който следва да се поддържа почвена покривка по ДЗЕС 6, се скъсява с един месец - от 1-ви юни до 30-ти септември, а зимният чувствителен период отпада.

В областта на директните плащания са направени промени в интервенциите за обвързано с производството подпомагане за животни, които се отнасят до изискванията за реализация на продукция и определяне на възрастов диапазон на животните за реализация.

При обвързаното подпомагане на доходите за производство на семена от картофи е добавено изискване базовият посевен материал от картофи за производство на семена да се сертифицира от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

В еко схемата за биологично земеделие (селскостопански животни) се актуализира максималната стойност и планираната единична сума (евро/ха) за периода 2024 - 2027 г. При еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал - насърчаване на зелено торене и органично наторяване е направено дефиниране на междинни култури и покривни култури и прецизиране на съдържанието на органични подобрители на почвата.

В еко схемата за намаляване използването на пестициди е включено прилагането на полезни биологични агенти. Промените в еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения предлагат облекчаване чрез повече възможни практики по избор на земеделските стопани в рамките на трайните насаждения. При нея, както и при еко схемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи, е предложено актуализиране на планираните единични суми и индикативния бюджет по еко схемите за 2024 - 2027 г.

При еко схемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи са актуализирани планираните максимални единични суми и индикативния бюджет по еко схемата. Допълнението на текста на еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури включва трайни насаждения и прецизиране на процентното съотношение на културите. Актуализирана е максималната сума за планираната единична сума (евро/ха) и на планираната единична сума (евро/ха).

Промени са извършени и при интервенциите в областта на развитие на селските райони. Към интервенцията "Биологично растениевъдство" са включени като допустими за подпомагане и фуражните култури. Прецизирани са и възможностите за разширяване на площите, за които е поет ангажимент, както и изискванията относно добив на продукция.

Извършено е ново актуализиране на размера на ставките по групи култури и е направена промяна в размера на площите, за които се прилага дегресивна ставка от групата на полските култури. Към бюджета на интервенцията са прехвърлени средства в размер на 25 млн. евро.

В интервенцията "Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност" са прецизирани изискванията в дейност "Намаляване употребата на антимикробни средства", които целят подобряване на ефективността ѝ при прилагане и стартирането ѝ през 2024 г. Насочени са допълнителни финансови средства и са актуализирани размерите на подпомагане за отделните категории животни в съответните дейности.

Предлага се обособяване на две самостоятелни операции в интервенцията "Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия". Изискванията към употребата на препарати за растителна защита и торове са премахнати, като са представени изчислените нови размери на подпомагане за хектар.

По интервенцията "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство" е прецизирана възможността за разширяване на ангажимента, а по интервенцията "Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство" отпада изискването за разработване и използване на "Методика за определяне на праговете на застрашеност".

Адаптирани са изисквания по отношение на максималния размер на подпомагане по интервенцията "Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство" от до 300 ха на до 600 ха, както и изисквания за разширяване на площта, за която е поет ангажимент. Предоставена е възможност ангажиментът да бъде разширяван с до 10% от размера на площта, с която е поет, но с не повече от 20 ха.

За изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието и храните за подкрепа на сектор животновъдство в интервенцията "Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии" е включено задължение за наличие на животновъдна единица (ЖЕ) в съотношение 1 ЖЕ, налична за един заявен хектар.

В част от интервенциите по Плана е унифициран подхода за определяне на допустимите кандидати - земеделски стопани, които получават възможност за подпомагане по тях, като са прецизирани допустимите кандидати, които са различни от земеделски стопани. Прецизирани са и изискванията свързани с производство на електроенергия за ВЕИ, както изискванията и за изпълнение на дейности за подкрепа.

В интервенциите, свързани с инвестиции в производство и преработка е унифициран подхода за определяне на допустимите кандидати - земеделски стопани, които получават възможност за подпомагане по тях, като са прецизирани допустимите кандидати, които са различни от земеделски стопани. Прецизирани са и изискванията, свързани с производство на електроенергия за ВЕИ, както изискванията и за изпълнение на дейности за подкрепа.

В интервенция "Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет" е предвидена възможност за предоставяне на съветнически услуги и на нови стопани, каквато възможност е предвидена за млади земеделски стопани, а именно да се изготвят безплатни заявления и бизнес планове за потенциални кандидати от страна на съветнически организации, допустими бенефициенти по интервенцията.

В интервенцията "Професионално обучение и придобиване на знания" е предвидено предимство за Държавни и общински институции в системата на професионалното образование и обучение, висши училища, научни институти и опитни станции в областта на селското и горското стопанство във връзка с основната им роля в процеса на повишаване на квалификацията и нивото на образованост на земеделските стопани. Предвидено е и предимство за обучения на теми, свързани с Натура 2000 и ролята на земеделските стопани за постигане на целите на екологичната мрежа.

Допълнително, от интервенциите, свързани с предоставяне на съветнически услуги и организиране на обучения за земеделските стопани и заетите в техните стопанства се пренасочват средства в размер на 20 млн. евро към интервенция "Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност"

Създадена е нова интервенция "Поддръжка на новосъздадени и възстановени гори", по която подпомагането е под формата на компенсаторно плащане. С цел стимулиране развитието на сектора е предложена нова интервенция, насочена към подпомагане на "Нови земеделски стопани" - "Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство", чието подпомагане е в размер 30 000 евро.

Интервенция "Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт" е заличена като са отразени предложения от членове на Комитета по наблюдение на Стратегическия план. Общо 25 млн. евро публични средства се пренасочват към интервенция "Биологично растениевъдство". Допълнителният финансов ресурс ще обезпечи преизчисления по-висок размер на компенсаторните плащания по интервенцията с оглед изпълнение на заложената в Стратегическия план цел от нарастване с 5 % до 2025 г. на площите в система на контрол.

От бюджета на интервенцията се пренасочват още 50 млн. евро публични средства към интервенция "Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност" и 25 млн. евро към интервенция "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000", предвид високите резултати от заявяването по нея в рамките на кампания 2023 г.

В областта на секторните интервенции е предвидена промяна в прилагането на дейност "Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства". Същата не е допустима за подпомагане в рамките на интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя" и ще да бъде предвидена в интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор".

От интервенциите в лозаро-винарския сектор отпада първоначално заложената "Насърчаване на винения туризъм". Причината за нейното отпадане от Стратегическия план е, че съгласно европейското законодателство допустими бенефициери могат да бъдат само признати междубраншови организации в сектора, каквито към настоящия момент в България все още няма. Бюджетът, планиран за тази интервенция, е прехвърлен към интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения".

В интервенциите "Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации" и "Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти" като потенциални бенефициенти се посочват браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти в сектор "Пчеларство".

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.