Acronis True Image 2021 – първото цялостно решение за лична киберзащита, обединяващо бекъп с антималуер защита

cyber-security

 Acronis, световен лидер в киберзащитата, обяви пускането на пазара на Acronis True Image 2021. Новата версия интегрира нови възможности за киберсигурност с най-добрия по рода сибекъп, за да създаде първото цялостно решение за лична киберзащита за домашните потребителии малките бизнеси по цял свят.

Предоставянето на възможности за киберсигурност като антималуер защита в реално време, антивирусни сканирания при заявка, уеб филтриране и защита на видеоконферентни разговори, Acronis TrueImage гарантира на потребителите пълна киберзащита. За физическите лица и потребителите от малкия бизнес обединяването на тези жизненоважни възможности в едно решение прави тяхната защита по-лесна за управление, по-достъпна, като същевременно значително подобрява сигурността на техните данни и устройства.

Идеята за цялостно решение идва по време на пандемията от COVID-19, когато се разкриват пропуски в традиционните решения и стратегии. Осигуряването на домашните устройства никога не е било по-важно, но последното проучване на Acronis установи, че почти половината (47%) от служителите с отдалечен достъп, никога не са получавали ясни насоки за работа от вкъщи.

„Тъй като все повече хора работят или учат от вкъщи, ФБР документира 400% увеличение на кибератаките, тъй като хакерите знаят, че домашните системи обикновено не са толкова добре защитени, като тези в офиса,“ каза  Сергей Белоусов, основател и изпълнителендиректор на Acronis. “Създаването на резервни копия без киберсигурност е непъленвариант в тазиситуация, както и киберсигурността без бекъп. Acronis True Image 2021 осигурявалесна, ефективна и сигурна киберзащита, която е необходима днес.”

Чрезинтегриране на корпоративната VB100-сертифициранатехнология за антималуер вAcronis True Image 2021, Acronis предлага едноуникалнорешение, което да се справи с пълниянабор от съвременнизаплахи, свързани съсзагуба на данни.

Традиционният бекъпи киберсигурността са остарели

Устройствата, които използваме всекидневно, катокомпютри, смартфони и таблети, съдържат данни, коитоиматопределенастойност. Киберпрестъпницитенепрекъснатоусъвършенстват атакитеси, за да достигнат до тезиданни, порадикоетокомпании за проучване на сигурносттакато AV-Test докладватповече от 350 000 новималуерзаплахивсекиден.

Тъйкатософтуерът и файловетечесто са цел на тезиновиатаки, само традиционният бекъпвече не осигуряванеобходимата защита за потребителите. По подобенначинконвенционалнитерешения за киберсигурност не предоставятвъзможности за защита на данните и възстановяване, от коитопотребителитеиматнужда след атака.

Да се разчита на множество продукти, които не са проектирани да работятзаедно, създавапропуски в сигурността и е по-скъпо и по-сложно за управление.

Катоединно, интегриранорешение, Acronis True Image 2021 запълватезипропуски, коетоправизащитата и сигурността по-ефективни, по-лесни за управление и по-достъпни. Потребителитеразполагат с автентични, непроменениданни, несъдържащималуер за безопасновъзстановяване. Темогатактивно да спрат всяка малуератака и след товабързо да възстановятзасегнатитефайлове. Самостоятелният иинтуитивенинтерфейснамалявасложността на управлението.

Интеграциятаосигурявапревъзходна киберзащита

Презпоследнитеняколко години Acronis True Image е единственоторешение за бекъп за лично ползване с вграденантирансъмуер, койтоспираатаките в реалновреме, катоавтоматичновъзстановявавсичкизасегнатифайлове.

С пускането на Acronis True Image 2021 тезивъзможности се разширяватв резултат надобавянето на модернатаантималуертехнология на компанията, която в момента е внедрена в Acronis Cyber Protect Cloud. Тозиантималуер от следващопоколение е посочен от независимителаборатории за сигурност, като Virus Bulletin и AV-Test, катоотчитащ със 100% честота на откриване на положителните резултати.

В резултат на товадомашнитепотребителиполучаватразширенивъзможности с Acronis True Image 2021, включващи:

  • Защита в реалновреме, задвижвана от подобрена на базата на изкуственинтелектповеденчески евристични методи, коитоспиратвсекималуер
  • Антивирусносканиранепризаявка на цялатасистемаилибързосканиране на рисковифайлове, всеки от които може да бъде планиранопредварителноили да стартиранезабавно
  • Уебфилтриране, коетоавтоматичноблокирапотребителите на Windows придостъп до злонамерениуебсайтове, коитосъдържатмалуер, дезинформация, измами и фишингатаки
  • Защита на видеоконферентни разговоричрезпредотвратяване на хакерскималуератакиприизползване на популярниприложения, като Zoom, Cisco Webex и Microsoft Teams
  • Цялостнооткриване на потенциални заплахи

Тезиусъвършенстванивъзможности за антималуер са включени в лицензите Advanced и Premium и се предлагаткатотримесечнапробнаверсия с лицензите Standard и Essential.

Acronis True Image 2021 предоставя на хората и малкитебизнесидостъп до същите технологии за защита, на коиторазчитатсветовникомпании и топ екипитенанай-професионалнитеспортни отбори по света.

“Киберзащитата е основенприоритет за Rahal Letterman Lanigan Racing,” обясни Bobby Rahal, съсобственик на Rahal Letterman Lanigan Racing. “Презпоследнитедве години разчитаме на Acronis за защита на нашитеданни с най-новитерешения за киберзащита. Когатонашитесъстезаниябяхапрекратени, Acronis продължи да осигурява защита на нашияекип, работещдистанционно. Сега с Acronis True Image всеки може да защитиличнитесиданнидори при настъпването на най-лошия сценарий.”

Надежден, кактовинаги

Новата версия на продуктаразполага с няколкоподобрения, включващи:

  • Продължителнарепликацияпри бекъп.Ако се случипрекъсване, докато се извършварепликиране на данните в облака, процесът се възобновява от точката на прекъсване, за да се избегнедублиране на предварителнорепликираниданни.
  • По-бързопотвърждаване на резервнотокопие.Потребителитемогат да изберат да валидират само най-новатаверсия забекъп, коетозначителноускорявастандартнияпроцес за валидиране на ефективността на бекъпа.
  • По-големи VM опции.Потребителите вече иматвъзможностза.tibxархиви, коитомогат да бъдат монтирани, преместени, преименувани и преобразувани във формат .vhd - коетоимпозволява да се работяткато виртуални машини.

Цени и наличност

Налични са четириверсии на Acronis True Image: Standard, Essential, Advanced и Premium. Лицензите за единкомпютър, започват от 59.99 долара за Standard и 49.99 долара за Essential. Специалнитестартовицени за лицензи за Advanced и Premium (започвайкисъответно от 69,99 долара. и 99,99 долара) са налични до ноември 2020 г., като до тогавапълният MSPR ще влезе в сила (започвайкисъответно от 89,99 долара и 124,99 долара).

 

За Acronis

Acronis обединява защита на данни и киберсигурност, за да предоставиинтегрирана, автоматизирана киберзащита, кояторешавапредизвикателства, свързани сбезопасността, достъпността, поверителността, автентичността и сигурността (SAPAS) на съвременниядигиталенсвят. С гъвкавимодели на внедряване, коитоотговарят на нуждите на доставчиците на услуги и ИТ професионалистите, Acronis осигурявапревъзходна киберзащита на данни, приложения и системи с иновативнирешения от следващопоколение, антивируснирешения, бекъп, възстановяване след срив и защита на крайни устройства. С всепризнатияантималуер, базиран на изкуственинтелект и технологии за удостоверяване на данни, базирани на блокчейн,  Acronisзащитава всяка среда - от облачнапрезхибридна до локална - на ниска и предвидима цена.

Основана в Сингапурпрез 2003 г. и учредена в Швейцария през 2008 г., сега Acronis има повече от 1500 служители в 33 локации в 18 държави. На решенията на Acronis се доверяватповече от 5,5 милионадомашнипотребители и 500 000 компании, включително 100% от компаниите на Fortune 1000, както и професионалниспортниотбори на световно ниво. Продуктите на Acronis се предлагат от 50 000 партньори и доставчици на услуги в над 150 страни на повече от 40 езика.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.