Оптимално управление на производствени и опаковъчни линии

csb

Linecontrol прави възможна ERP-интеграцията
Планирането, управлението и контролът на производствени и опаковъчни съоръжения стават все по-важни, понеже повечето съоръжения се изплащат само при по-дълъг работен цикъл при многосменна работа. Тъй като при тези условия на работа отговорните служители непрекъснато се сменят, осигуреният IT-контрол на линиите е незаменим за гарантиране на рентабилност, надеждност и прозрачност на процесите.

Интеграция на производствени и опаковъчни линни
Увеличаващите се изисквания към предприятията от месната индустрия могат да бъдат решени ефективно чрез стоково-стопанската интеграция на линиите за производство и опаковане. Решаващо значение има разходът при контрола на пряко свързаните с успеха фактори, като напреимер:

• Кога, къде и какво количество от суровини, помощни и производствени материали ще е нужно?
• Какво е качеството на наличните суровини?
• Каква е сегашната цена на ресурсите?
• Как наличните суровини могат да се използват по възможно най-добрия начин?

За отговор на тези въпроси и за реализиране на последните проценти ценово предимство при себестойността е нужно ефективно планиране, калкулация и оптимизация. Решаващи критерии тук са съгласуване с производствените поръчки, управлението на информацията за качество, въвеждането на производствени данни, гарантирането на обратната проследимост, както и надеждното и в даден случай специфично за клиента етикетиране/маркиране на стоки.

Ефективно планиране на производство и опаковане
Ефективното планиране при производство и опаковане се базира не само на клиентски поръчки, но и на актуални складови наличности, поръчки от отдел Покупки, капацитети на линии, както и на пазарни и продажни цени. Съществени критерии са минималните количества на отпадъци и брак, единно качество и безопасност на продуктите, както и бързината на процесите. Следователно трябва да се провежда ефективно планиране на процесите при производствените и опаковъчни линии на базата на производствени поръчки. Проверката на наличностите от суровини и помощни материали, както и постоянната поръчка при доствчици или вътрешни отдели на предприятието трябва да гарантира и максимално натоварване на мощностите. За това е нужна висока степен на ERP-интеграция.

Управлението на производствени поръчки осигурява необходимата интеграция. Автоматично се генерират поръчки за контрол на качеството, лабораторни анализи, както и за контрол на измервателни точки и етикетиране. Те гарантират възможно най-добрия контрол на цена, количество и качество. Отправни точки при това винаги са контрола и оптималното натоварване на линията.
CSB-System AG предлага необходимия контрол със своите „Linecontrol-приложения“. Основно Linecontrol се занимава с планирането, управлението и контрола на материалните потоци към линиите и от тях. При това се съблюдават специфични за клиенти и процеси изисквания - маркировка и етикетиране на продуктите. Гарантира се и пълната обратна проследимост. Предимствата на Linecontrol се дължат на независимото от човешкия фактор производство и намаляването на постоянните разходи и на тези за недоставени количества. Гъвкавият софтуер предоставя в допълнителни разширения класически функционални възможности OEE и SCADA , както и директно управление на линии. Съответните концепции се създават винаги отделно за всяко предприятие и в съответствие с наличното оборудване.

* OEE (Overall Equipment Efficiency) – Обща ефективност на съоръжения
* SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) - Контрол и управление на технически процеси с помощта на компютърна система

ЦСБ-Систем България
ул. Преслав 19
4000 Пловдив
Тел/Факс: 032/648-988
e-mail: info-bg@csb-system.com
www.csb-system.bg
www.csb-system.com
csb
Автор: Херманн Шалк
Херманн Шалк, майстор месар и дипломиран инженер по хранителна промишленост, заема ръководна позиция при CSB-System от над 20 години.

Автор: Илия Моллов
Илия Моллов, Мениджър продажби при ЦСБ-Систем България ЕООД
Илия Моллов

PR публикация

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.