Липсата на обществена информираност, езиковите и културни различия и административни въпроси затрудняват интеграцията на имигрантите

sn7

През погледа на Мохамед Али - пример за успешна интеграция в България

За да бъдат интегрирани имигрантите, е необходимо да бъде преодоляна езиковата бариера и културните различия. Това сподели Мохамед Али, който преди 32 години е напуснал Тунис и е избрал България за свой дом. В интервю пред Дарик радио той разказа част от своя житейски опит, който е успешен пример за интеграция в българското общество.

Като основен проблем за интеграцията на днешните имигранти, Мохамед Али посочва слабата обществена информираност: „Българското общество има нужда да разбере, че имигрантите не са лоши. Никой не бяга от неговата страна ей така, защото му хрумва, той бяга или заради политически репресии, или заради война, или заради икономически нужди. Ето тази информираност я няма. Набляга се на лошите страни на имигрантите и това е основният проблем в общуването".

Според Мохамед Али, интеграционната среда по времето, когато е напуснал родината си и е дошъл в България, е различна от днешната, защото тогава имигрантите са имали възможността да изучават българския език и бит. Те са били включени в интеграционен процес, който е допринесъл за тяхното по-лесно приобщаване към заобикалящата ги среда. „Интеграцията на днешните имигранти и бежанци, които идват в България, е по-трудна и сложна, защото нямат условията, които е имало преди. Сами трябва да учат езика, да ровят, за да разберат обичаите, традициите, културните различия, с които се сблъскват", коментира Мохамед Али.

Други бариери, осуетяващи успешната интеграция в обществото, са административните и законови пречки, пред които са изправени имигрантите. Като примери за административни спънки, Мохамед посочи дългия процес за придобиване на гражданство, нормативни текстове с двусмислено тълкуване и корупционни практики.

„Липсата на информираност води до следващи проблеми. Няма как да си изградиш мнение за даден човек без да го познаваш - с какво се е сблъскал, какво го е довело тук", допълни Надя Гогова, управител на „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център" ООД (ИТДЦ ООД). ИТДЦ ООД изпълнява проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество", който цели да информира и да покаже, че имигрантите не са по-различни от нас и имат равни права.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни. Той е с продължителност 5 месеца, а общата му стойност е 79 967,47 лева.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетостта Трейнинг енд Дивелопмънт Център" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.