Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 22, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Нов закон ще обедини два нормативни акта за земите

Нов закон ще обедини два нормативни акта за земите
Miglena Ivanova

До 26 септември ще продължи общественото обсъждане на Закона за поземлените отношения и опазването на земеделските земи. С решение на Парламента от края на миналата година бе възложено на земеделския министър да предложи на депутатите в срок от десет месеца единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването.

Предвижда се в него да бъде обединена материята от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). По този начин един общ законодателен акт ще урежда един ефикасен режим от правила за притежаване, ползване, управление и опазване на една специална категория недвижими вещи – земи със земеделско предназначение.

Това става ясно от мотивите на министър-председателя Бойко Борисов към законопроекта, пише agrozona.bg.

В глава „Уедряване на земеделските земи по собственост“ е предвидена възможност картата на възстановената собственост и кадастралната карта и кадастрални регистри да могат да бъдат изменени за създаване на уедрени поземлени имоти със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Заповедта се издава въз основа на писмено споразумение с нотариално заверени подписи на собствениците на земеделски земи и одобрен план за уедряване, а когато в плана за уедряване са включени земеделски земи – държавна или общинска собственост, споразумението се подписва от министъра на земеделието, храните и горите, съответно от кмета на общината или от оправомощени от тях лица.

Общинската служба по земеделие въз основа на одобрения план за уедряване издава решение, придружено със скица, което удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт.

В глава „Промяна на начина на трайно ползване“ е регламентирана процедурата, по която всеки собственик или упълномощено от него лице, може да промени начина на трайно ползване на земеделските си имоти или на части от тях за други земеделски нужди.

Предвижда се промяната на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой „Постоянно затревени площи“, да може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Глава „Актове за ползване на земеделски земи“ съдържа два раздела – регистриране на актовете за ползване на земеделски земи и раздел, в който е уреден редът за сключване на договорите за ползване на земеделски земи – наем, аренда и съвместна обработка по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите.

Предвидено е задължение за Министерството на земеделието, храните и горите да поддържа специализиран софтуерен продукт за всяко землище, в който общинските служби по земеделие са длъжни да регистрират представените актове за ползване на земеделските земи (договори, административни, съдебни и други правни актове, които доказват притежаването на право, включващо в съдържанието си правомощие за ползване на земеделската земя), както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени при спазване на изискванията за форма. Регистрацията се извършва по искане на собствениците или на ползвателите на земеделските земи, въз основа на представени от тях копия от актовете.

В глава “Поддържане на картата на възстановената собственост “ се определят условията и редът за поддържане на картата на възстановената собственост за земеделските и горските територии и регистрите към нея.

Проектът предвижда създаване на глава „Създаване и поддържане специализирана карта“. С оглед ускорено преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри, МЗХГ ще организира и поддържа специализирана карта и регистри върху кадастрална основа, които да съдържат и поддържат актуални текстови и графични данни, необходими за изпълнение на възложените задачи – регистрация на ползването; изготвяне на споразумения за масиви за ползване; подаване на информацията за нуждите на подпомагането, поддържане на специализирани данни, които не са предмет на кадастралната карта и регистър и др. Специализираната карта и регистри са необходими за управлението и развитието на поземлените отношения в Р. България. Целта е гарантиране и успешното усвояване на средства от Европейските фондове и националните доплащания при провеждането на съответните кампании.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.