Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 21, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бизнес климатът през септември остава на нивото от предния месец

Бизнес климатът през септември остава на нивото от предния месец
Petya Dimitrova

През септември 2016 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец. Toва показва ежемесечната анкетата на Националния статистически институт (НСИ) с мениджърите, които отчита подобрение на показателя в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Само в сектора на услугите е регистрирано понижение.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 1.0 пункт в сравнение с август, което се дължи на по-благоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на настоящата производствена активност оценките им са леко подобрени, като и очакванията за дейността през следващите три месеца са тя да се увеличи.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, остават свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната. Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През септември съставният показател „бизнес климат в строителството” се увеличава с 1.4 пункта в резултат на оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни.

Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и финансови проблеми.

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 0.6 пункта в сравнение с август, което се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, остават конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като анкетата регистрира засилване на негативното влияние на втория фактор.

Относно продажните цени очакванията на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 3.6 пункта в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото”. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани.

През последния месец се отчита засилване на неблагоприятното въздействие на фактора „несигурна икономическа среда”, който измества на второ място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Добави коментар