Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 21, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Преките инвестиции намаляват с 5,9%

Преките инвестиции намаляват с 5,9%
Petya Dimitrova

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2014 г. възлизат на 21 953 млн. евро, което е с 5.9% по-малко в сравнение с 2013 година, показват данните на Националния статистически институт.

През 2014 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 8 945 млн. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 576 млн. евро. Тези дейности заедно формират 61.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял намалява общо с 2.9 пункта спрямо предходната година.

В сектор „Строителство” преките чуждестранни инвестиции достигат 994 млн. евро, или със 7.0% повече в сравнение с 2013 година. По предварителни данни през 2014 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 21 493 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 18.8%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 6 287 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 815 млн. лева. През 2014 г. тези сектори заедно формират 51.7% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 1 928 млн. лв. и са с 48.3% повече в сравнение с 2013 година.

През 2014 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства със 7.1 пункта в сравнение с предходната година и достига 46.1%. Същевременно намаляват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура – с 6.2 пункта, за закупуване на земя – с 1.8 пункта , и за транспортни средства – с 0.4 пункта, които формират съответно 27.0, 5.7 и 11.1% от общия обем инвестиции в ДМА.

Добави коментар