Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 14, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Икономика и бизнес

Актуални новини, анализи и тенденции от българската икономика и бизнес.

Три водещи аутсорсинг компании отварят офиси в Пловдив

31/10/2014 |

Пловдив има потенциала за разкриване на поне пет хиляди нови работни места в аутсорсинг сектора в следващите години. Това каза кметът на града Иван Тотев при откриване на форум  „Outsourcing Destination Bulgaria“. По думите му  три от големите аутсорсинг компании ще отворят врати в Пловдив през следващите няколко месеца – 60К, UNIFY и Scale Focus. Повече

АИКБ прогнозира ръст на БВП до 1,5% в следващите две години

30/10/2014 |

Ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата  и  подобряването на инвестиционната активност в страната за периода на 2015 – 2017 г. ще бъдат по-скромни спрямо записаните в Средносрочната бюджетна прогноза 1,2 % до 2,5 %. Това се казва в позиция на  Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), която се фокусира върху основни тези, с цел разработване на оптимален по концепция и съдържание проект на държавен бюджет.

От Асоциацията се базират на този етап единствено на резултати от традиционното проучване сред членовете на АИКБ и Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г., както и на възприети принципни позиции.

АИКБ счита, че реалистичният подход изисква да се придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,0 и 1,5 на сто.

Всъщност не забелязваме някакви адекватни мерки за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация, които да дадат впечатляващ положителен резултат, а през последните месеци констатираме влошаването на външните условия за българския износ, което може да се отрази в по-малък ръст спрямо предходен наблюдаван период, смятат от Асоциацията.

В тази посока са и резултатите от анкетата сред членовете на АИКБ, като въпреки преобладаващите очаквания за увеличение на продажбите и ръст във финансовия резултат (съответно, 53% и 50% от анкетираните) приблизително еднакъв брой работодатели предполагат износът да остане без промяна или да отбележи ръст. Показателни са и очакванията, свързани с вътрешната инвестиционна активност, като едва една трета от членовете ни обмислят увеличение на инвестициите, докато всеки втори би се въздържал да разширява инвестиционната си дейност.

Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти, се казва в съобщение до медиите.

Настояваме да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 40 %. АИКБ неизменно остава на позицията, че ограничаването на преразпределението е стимул за повишаване на ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект.

От АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепят данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки. Те я оценяват като един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. АИКБ приветства заявеното в Средносрочната бюджетна прогноза „запазване на ставката от 10 % през целия период 2015 – 2017 г.“. Смятаме, че това е важен сигнал за всички инвеститори по отношение на предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната. Положителен анонс е и заявеното запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването на фонд „Пенсии“ чрез трансфер на нивата от 2014 г. и съответното запазване на размера на здравноосигурителната вноска на нивото от 2014 г. – 8 на сто.

Важно е да припомним, че заложената фискална позиция в Средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 бе дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 1,5 % от БВП за 2015 г., 1,1 % от БВП за 2016 г. и 0,9 % от БВП за 2017 г.

 От АИКБ изразяват убеденост, че прогнозиран дефицит от 1,5 % е постижим и остават на принципната си позиция, че под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит по-голям от 2,0 % от БВП.

При всяко положение държавата трябва да се стреми към намаляване на размера на дефицита спрямо предходната година. Това би било сигнал към всички, че държавата се стреми към балансиране на публичните финанси.

В същото време е необходимо да има ясна воля да не се позволи увеличаването на дефицита при евентуално неизпълнение на приходната част на бюджета и категорично изразяваме несъгласие увеличение на дефицита да се коментира във връзка с произволни интервенции в банковата или енергийната сфера – особено когато това се прави неаргументирано, без ясна прогноза и оценка на въздействие.

Регулярните проучвания на заетостта в реалния сектор показват тенденция на ръст, както и предпазливо намаляване на равнището на безработицата. В подкрепа на тези хипотези са и последните анкетни резултати. От АИКБ считат, че има предпоставки за обръщане на тренда към увеличаване на заетостта. Активните политики за подобряване на средата за бизнес и за насърчаване на заетостта могат да ускорят процеса.

По отношение разчети, свързани с нивото на безработица, за прогнозния период бихме реферирали към стойности на коефициента на безработица в интервала 11-11,2%.

По отношение на стойностите на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение има темп на нарастване, който многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията, както следва:

2010 г. – 6,4%;  2011 г. – 5,8%;  2012 г. – 13,3%;  2013 г. – 10,4%;  2014 г. – 4,0%.

Повишението на МРЗ в началото на 2014 г., както и очакваното такова в началото на 2015 г. автоматично ще повиши и средната работна заплата, което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-квалифицирания персонал.

От АИКБ заявяват, че не подкрепят продължаващото увеличаване на минималната работна заплата като цяло. Отново настояваме за договаряне на диференцирани стойности на МРЗ по браншове.

Постоянните коментари за увеличаване на максималния осигурителен доход имат отрицателно отражение върху бизнеса. Оценяваме подобно евентуално решение като неправилно и водещо до намаляване на доходите на висококвалифицираните специалисти, увеличаване на разходите за осигурителни вноски и намаляване на конкурентоспособността на българските предприятия.

АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата – нещо повече, смятаме, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. Също така трябва да бъде направен функционален анализ и да се предприемат мерки за закриване на държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции. Това обаче трябва да се извършва наистина с цел оптимизация на функционирането на държавната администрация, а не с цел политическа разправа с неудобни държавни служители, се казва в позицията.

От становището на асоциацията става ясно, че тя не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбрана”подкрепя евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор „Образование и наука” и настоява да види в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система. А

АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство драматично закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги е изключително ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за целта и предлага средствата да се насочат именно към това, а не към съмнителни и необосновани разходи за поддръжка на вече закупен софтуер.

Служебното правителство с мрачна прогноза за икономиката през 2015 г.

30/10/2014 |

През 2015 г. се прогнозира забавяне на реалния растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) до 1,2%, а за 2016 г. и 2017 г. се очаква ускоряване на икономическия растеж – достигане на нива, съответно 2% и 2,5%, в резултат на по-благоприятна вътрешна и външна среда. Това предвижда доклад на министъра на финансите относно базов сценарий и основни допускания за разработването на проекта на държавния бюджет за 2015 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. Документът представя изпълнението на предвидените в бюджетната процедура за 2015 г. дейности. Повече

Плащанията по ОПОС се възстановяват до две седмици

30/10/2014 |

До две седмици Европейската комисия ще възстанови плащанията по оперативната програма “Околна среда”, съобщи служебният вицепремиер по управление на евросредствата Илияна Цанова след заседанието на кабинета. Повече

Условията за правене на бизнес у нас се подобряват

29/10/2014 |

България е улеснила стартирането на бизнес на територията на страната като намали размера на регистрационните такси. Това се казва в доклад на Световната банка, озаглавен: „Правенето на бизнес“ 2014 г. В него са разгледани общо 189 икономики в областта на 10 основни теми. Според доклада страната ни се нарежда на 38-мо място в класацията за най-добрите места за правене на бизнес, като през миналата 2013 г. е била с две места нагоре.

В класацията на челната позиция за 2014 г. се нарежда Сингапур. В топ 10 на икономиките с най-благоприятна за бизнеса регулаторна среда влизат Нова Зеландия, Хонг Конг, Китай, Дания, Република Корея, Норвегия, Съединените щати, Обединеното кралство, Финландия и Австралия.

„За първи път тази година докладът “Правене на бизнес” обобщи данни за още един град от 11-те икономики с население от над 100 милиона души. В Руската федерация докладът анализира бизнес регулациите както в Москва, така и в Санкт Петербург“, съобщават от Световната банка, цитиран от econ.bg.

Тазгодишните данни показват, че по отношение на регулаторната рамка, страните в Европа и Централна Азия продължават да подобряват условията на работа за местните предприемачи. Изчисленията сочат, че 85% от икономиките в двата региона са реализирали поне една регулаторна реформа, насочена към улесняване на правенето на бизнес.

Въпреки добрите резултати за държавите от Стария континент и от централната част на Азия, докладът на Световната банка показва, че е необходимо въвеждането на още реформи в нормативната уредба. „Това важи с най-голяма сила в области като издаване на разрешения за строеж, получаване на достъп до електроенергия, както и трансгранична търговия – области, в които икономиките от региона са в долната половина на световната класация“, се посочва в документа.

BUSINESSEUROPE настоява за реформи, насочени към подобряване на инвестиционния климат

29/10/2014 |

Най-голямата европейска бизнес конфедерация – BUSINESSEUROPE представи вчера 10 политически приоритета за новата Европейска комисия. Изпълнението им следва да води новата ЕК и председателя й Жан-Клод Юнкер към подобряване на инвестиционния климат в Европа и насърчаване създаването на работни места, съобщават от Българска стопанска камара, която е член на конфедерацията от българска страна.  Повече

Икономиката ще се възстановява, но с много бавни темпове

28/10/2014 |

Плах оптимизъм за възстановяване на икономиката през следващата година изрази Кристофор Павлов от Уникредит Банк по време на конференция “Сделки и инвеститори”, която се проведе днес.

Според икономиста ескпортът ще бъде основният канал за възраждане на икономиката, като очакванията са реалното повишение да бъде 2,9%. Догодина очакваме реален растеж на БВП с 1,6% на годишна база при очакван ръст от 1,3% през тази година. Това ще се случва в контекста на прогрес по отношение на структурните реформи, които са важни за икономиката, прогнозира Павлов.

По думите му фокусът трябва да бъде върху ускоряване на реформите по възможно най-много фронтове и върху фискални стимули, защото те са елементът, необходим на българската икономика.

Павлов оцени изминаващата година като трудна, а като основни пречки за нарастване на икономиката той посочи нестабилната политическа обстановка , банковата криза и спрените еврофондове.

През следващата година анализаторите очакват нормализиране на ситуацията около спрените европари, възстановяване доверието в банките, както и целенасочена политика на новото правителство в областта на пенсионната реформа и енергетиката. Пазарът на труд също ще се възстановява, макар и с по-бавни темпове.

Кристофор Павлов посочи, че инвестициите в инфраструктура са сред основните пътища  за привличане на нови инвестиции в страната. Това води и до по -високи нива на БВП в дългосрочен план, заключи икономистът.

Статистиката отчете ново влошаване на бизнес климата у нас

28/10/2014 |

Пореден месец на спад в бизнес климата отчете Националният статистически институт за месец октомври. Според данните общият показател на бизнес климата се понижава с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат
в промишлеността и търговията на дребно.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 1.1 пункта спрямо септември, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче оценките им за притока на поръчки през последните три месеца са по-благоприятни, което е съпроводено и с подобрени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността достига 73.4%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци предприятията съобщават за излишък от мощности. Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 59.2 и 29.2% от
предприемачите. По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството” се покачва с 2.1 пункта поради по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Относно настоящата строителна активност обаче анкетата отчита намаление в сравнение с предходния месец, като и прогнозите за следващите три месеца са по-резервирани.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша и финансовите проблеми, като през последния месец се регистрира засилване на отрицателното им влияние.
Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 2.9 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.

Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.
Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, макар през последния месец да се наблюдава намаление на негативното им въздействие.

По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” остава приблизително на равнището си от септември. Прогнозите на мениджърите по отношение на развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са по-оптимистични, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на
тяхното равнище през следващите три месеца.

Дружество, учредено от фондовите борси на България, Македония и Хърватия планира е-система за 250 хил. евро

28/10/2014 |

SEE Link, акционерното дружество, учредено от фондовите борси на България, Македония и Хърватия, публикува обявление, с което стартира търг за изграждане на електронна система за извършване на поръчките. Повече

Нестабилната среда у нас гони чуждестранните инвеститори

27/10/2014 |

Активността на пазара на сливания и придобивания в Централна и Югоизточна Европа постепенно се съживява, но на този фон сделките в България осезаемо намаляват, показват данните на международната консултантска компания EY. Повече