Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 23, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Средната брутна работна заплата в България се увеличава до 1 040 лева към края на второто тримесечие

Средната брутна работна заплата в България се увеличава до 1 040 лева към края на второто тримесечие
Miglena Ivanova

Средната брутна заплата в България продължава да расте и през второто тримесечие, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

За периода април-юни средната месечна работна заплата e 1 040 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Финансови и застрахователни дейности ” – със 7.6%, и „Строителство” и „Добивна промишленост” – по 7.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 1 060 лв., за май – 1 035 лв., и за юни – 1 027 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 16.0%, „Административни и спомагателни дейности” – с 13.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – с 13.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2017 г. са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” – 2 306 лева, „Финансови и застрахователни дейности” – 1 815 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 769 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – 635 лева, „Други дейности” – 714 лева, „Строителство” – 796 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния – с 10.6%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с 63.4 хил., или с 2.8%, спрямо края на март 2017 г., като достигат 2.34 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 44.9%, „Култура, спорт и развлечения”- с 11.9%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование” – с 3.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 21.9 и 16.8%.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 15.9 хил., или с 0.7%, по-малко в сравнение с края на юни 2016 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 9.7 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.3 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.6 хиляди. И в процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 11.6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 5.3%. Най-голямото увеличение на наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. в абсолютно изражение е в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 4.1 хил., а в процентно изражение – в икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения” – с 9.0%.

Добави коментар