Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 18, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

През последното тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата е достигнала 990 лв.

През последното тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата е достигнала 990 лв.
Alexandra Fileva

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2016 г. намаляват с 39.5 хил., или с 1.7% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 2.27 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – със 17.0%, и „Хотелиерство и ресторантьорство ” – с 16.0%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 1.6%, и „Образование” – с 1.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 22.3 и 17.4%.

В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 50.4 хил., или с 2.3% повече в сравнение с края на декември 2015 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост” – с 12.7 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – със 7.5 хил., и „Административни и спомагателни дейности” – със 7.4 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Други дейности” – с 10.8%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 8.4%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение – с 3.5 хил. в края на декември 2016 г. спрямо края на декември 2015 г., има в икономическа дейност „Строителство”, а в процентно – в икономическа дейност „Добивна промишленост” – с 8.7%.
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016 г. е 982 лв., за ноември – 974 лв., и за декември – 1 012 лева.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 990 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 5.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование” – с 12.6%, и „Операции с недвижими имоти” – със 7.3%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” – с 21.6%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети ” – с 12.9%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения ” – с 9.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2016 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” – 2 248 лева
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 757 лева
• „Финансови и застрахователни дейности” – 1 699 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство” – 600 лева
• „Други дейности” – 689 лева
• „Административни и спомагателни дейности” – 750 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 5.1%, а в частния – с 9.4%.

Добави коментар