Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 17, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Общите разходи на работодатели за един отработен час от техните служители нараства с 8,4%

Общите разходи на работодатели за един отработен час от техните служители нараства с 8,4%
Alexandra Fileva

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.4% спрямо третото тримесечие на 2015 година.

Увеличението в индустрията е с 8.5%, в услугите – със 7.7%, и в строителството – с 5.0%. По икономически дейности през третото тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения” – с 19.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 10.3%, и „Операции с недвижими имоти” – с 10.2%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 0.8%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 1.9%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 4.6%.

През третото тримесечие на 2016 г. спрямо същия период на 2015 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.3%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 8.8%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 1.0% за „Хотелиерство и ресторантьорство” до 19.9% за „Култура, спорт и развлечения”.

Добави коментар